CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

El Col·legi Episcopal t’ofereix la possibilitat de cursar aquests Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES. Cicle Formatiu de Grau Mitjà

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per realitzar muntatges i manteniment d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, així com tenir coneixements del funcionament de les màquines automatitzades i robotitzades.

S’utilitzen diferents aplicacions informàtiques professionals orientades a la realització d’esquemes d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (Autocad, Microstation,..), programació amb LOGO, Fluid, SIM, etc.

Les pràctiques es desenvolupen en diferents empreses elèctriques i de muntatges de sistemes automàtics i tot el sector agroalimentari i de maquinària en general.

Proporciona el títol de tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques, amb el que podràs certificar instal·lacions (carnet d’instal·lador).

ACCÉS

Estar en possessió del títol d’ESO.

Superant el curs específic d’accés a cicles de grau mitjà (CAM).

Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

DURADA DELS ESTUDIS

Durada total: 2.000 hores (2 cursos):

 •  1.683 hores en el centre.
 • 317 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Automatismes industrials
 • MP02 Instal·lacions elèctriques interiors
 • MP03 Instal·lacions de distribució
 • MP04 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • MP05 Instal·lacions domòtiques
 • MP06 Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • MP07 Màquines elèctriques
 • MP08 Instal·lacions elèctriques especials
 • MP09 Electrònica
 • MP10 Electrotècnia
 • MP11 Formació i orientació laboral
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13 Anglès tècnic
 • MP13 Síntesi
 • MP15 Formació en centres de treball

02

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre cicle formatiu de grau superior del mateix itinerari..
 • Batxillerat (qualsevol especialitat).
 • Curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Món laboral:
  Instal·lador/a de línies elèctriques de:
  Distribució d’energia elèctrica i centres de transformació.
  Instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per habitatges i edificis.
  Instal·lacions solars fotovoltaiques.
  Instal·lacions singulars (antenes, telefonia, megafonia, seguretat).
  Tècnic en manteniment industrial.
  Instal·lador i tècnic de manteniment d’instal·lacions automàtiques
  En empreses que tenen per finalitat el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, així com la manipulació de material elèctric.

HORARI

Intensiu de tarda de 14.50 h a 20.45 h.

SALVAMENT I SOCORRISME. Cicle Formatiu de Grau Mitjà

El salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.

CICLE INICIAL

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

CICLE FINAL

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol d’ESO.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau mitjà (CAM).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

En tots els casos, s’ha de superar una prova específica d’accés.

DURADA DELS ESTUDIS

Cicle inicial:

 • Prova específica        120 h.
 • Bloc comú                   80 h.
 • Bloc específic            295 h.

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CICLE INICIAL

Bloc Comú

 • MEE1. Bases del comportament esportiu.
 • MEE2. Primers auxilis.
 • MEE3. Activitat física adaptada i discapacitat.
 • MEE4. Organització esportiva.

Bloc específic

MEE5. Instal·lacions aquàtiques i materials.

 • MEE6. Metodologia de salvament i socorrisme.
 • MEE7. Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme.
 • MEE8. Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques.
 • MEE9. Formació pràctica.

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

Un cop finalitzat el cicle inicial s’obté un certificat que permet accedir:

 • Al cicle final i
 • Al món laboral, com a:
  • monitor o monitora de salvament i socorrisme,
  • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,
  • socorrista en piscines,
  • socorrista en parcs aquàtics,
  • socorrista en piscines naturals.

 

HORARI DEL CICLE INICIAL

 • Dilluns, dimecres i divendres de 18.00 h a 21.30 h.