PRIMER CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

03

ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES. Cicle formatiu de grau superior (NOU!)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

És competència general d’aquest tècnic/a ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l’entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l’usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.

Des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.

Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).

Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos):
 • 590 hores en el centre.
 • 410 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

CRÈDITS PROFESSIONALS

 • C01 Jocs i activitats físiques recreatives per a animació.
 • C02 Activitats fisicoesportives individuals.
 • C03 Activitats fisicoesportives d’equip.
 • C04 Activitats fisicoesportives amb implements.
 • C05 Fonaments biològics i bases del condicionament físic.
 • C06 Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps de lleure i socioeducatives.
 • C07 Primers auxilis.
 • C08 Salvament aquàtic.
 • C09 Animació i dinàmica de grups.
 • C10 Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives.
 • C11 Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
 • C12 Formació i orientació laboral.
 • C13 Formació en centres de treball.
 • C14 Síntesi.

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a:

Promotor/a d’activitats fisicoesportives.
Animador/a d’activitats fisicoesportives.

Coordinador/a o d’activitats poliesportives
Monitor d’activitats fisicoesportives recreatives individuals d’equip i amb implements
Socorrista
Exerciràs la teva activitat professional en qualsevol empresa de serveis esportius, clubs, o associacions esportives, organismes públics d’esports, empreses turístiques: càmpings, hotels, parcs temàtics, parcs aquàtics, etc.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 8.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns de 8.45 a 14.40 h.
  • Dimarts, dimecres i dijous de 8.45 h a 13.45 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.

 04

ADMINISTRACIÓ I FINANCES. Cicle formatiu de grau superior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per poder desenvolupar tasques administratives, comptables i de gestió en diferents tipus d’empreses privades o en l’Administració Pública.

Et convaliden  crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit.

Possibilitat de cursar un cicle de modalitat dual. Una part de la formació es desenvolupa a l’aula i una altra part a l’empresa, amb una beca de salari remunerat.

Aprendràs a utilitzar diferents aplicacions informàtiques professionals orientades a l’àmbit administratiu: aplicacions comptables, financeres, de gestió, confecció de nòmines,…
Podràs fer pràctiques en assessories, companyies d’assegurances i altres empreses del sector financer, comercial, industrial i de serveis i d’aquesta forma tenir un contacte amb el món administratiu.
Proporciona el títol de tècnic superior en administració i finances.
Horari intensiu de matí (de 8.45 a 14.40 hores).

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.
 • Des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos)1.650 hores en el centre.
 • 350 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Comunicació i atenció al client
 • MP02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • MP03 Procés integral de l’activitat comercial
 • MP04 Recursos humans i responsabilitat corporativa
 • MP05 Ofimàtica i procés de la informació
 • MP06 Anglès
 • MP07 Gestió de recursos humans
 • MP08 Gestió financera
 • MP09 Comptabilitat i Fiscalitat
 • MP10 Gestió logística i comercial
 • MP11 Simulació empresarial
 • MP12 Formació i orientació laboral
 • MP13 Projecte d’administració i finances
 • MP14 Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a:
  Administratiu o administrativa d’oficina;
  Administratiu o administrativa comercial;
  Administratiu o administrativa comptable;
  Administratiu o administrativa de logística;
  Administratiu o administrativa de banca i d’assegurances;
  Administratiu o administrativa financer/a;
  Administratiu o administrativa de recursos humans;
  Administratiu o administrativa de l’administració pública;
  Administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
  Tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
  Responsable d’atenció al client.

Exerciràs la teva activitat professional en qualsevol empresa privada o organisme públic principalment orientada al sector financer, bancs i caixes d’estalvi, assegurances, assessories jurídiques, fiscals i comptables i serveis d’auditoria econòmica i financera.

En tot tipus d’empreses (petites, mitjanes o grans) de qualsevol sector econòmic.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 08.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns a dijous de 8.45 h a 13.45 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS. Cicle formatiu de grau superior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per realitzar muntatges i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i automatitzades.

Et convaliden crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit.

Aprendràs a utilitzar diferents aplicacions informàtiques professionals orientades a la realització de projectes electrotècnics i automatitzats (Calculux, Autocad, Microstation,..), programació d’autòmats (LOGO, Simàtic S-7, etc.

Podràs fer pràctiques en diferents empreses elèctriques i de muntatges de sistemes automàtics.

Proporciona el títol de tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats, amb el que podràs certificar instal·lacions (carnet d’instal·lador)

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.
 • des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos)1.650 hores en el centre.
 • 350 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Tècniques i processos  en instal·lacions elèctriques
 • MP02 Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • MP03 Configuració d’instal·lacions elèctriques
 • MP04 Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • MP05 Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques
 • MP06 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
 • MP07 Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques
 • MP08 Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions
 • MP09 Sistemes i circuits elèctrics
 • MP10 Formació i orientació laboral
 • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
 • MP13 Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a:
  Projectista i instal·lador/a de línies elèctriques de:
  Distribució d’energia elèctrica i centres de transformació.
  Instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per habitatges i edificis.
  Instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica).
  Tècnic/a en supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques.
  Tècnic en manteniment industrial.
  Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques.

En empreses que tenen per activitat el disseny i desenvolupament de projectes de sistemes electrotècnics i automatitzats, així com el seu muntatge, posada a punt i manteniment.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns i dimecres de 14.50 a 19.50 h.
  • Dimarts i dijous de 14.50 a 20.45 h.
  • Divendres de 14.50 a 18.30 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns i dimecres de 14.50 a 19.50 h.
  • Dimarts i dijous de 14.50 a 20.45 h.
  • Divendres de 14.50 a 18.30 h.

EDUCACIÓ INFANTIL. Cicle formatiu de grau superior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis capaciten per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

Et convaliden crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit.

Possibilitat de cursar el cicle en modalitat dual. Una part de la formació es desenvolupa a l’aula i una altra part a l’empresa, amb una beca de salari remunerat.

Proporciona el títol de tècnic superior en educació infantil.

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.
 • Des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos):
 •  1.617 hores en el centre.
 •  383 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • MP02 Didàctica de l’Educació Infantil
 • MP03 Autonomia personal i salut infantil
 • MP04 El joc infantil i la seva metodologia
 • MP05 Expressió i comunicació
 • MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu
 • MP07 Desenvolupament socioafectiu
 • MP08 Habilitats socials
 • MP09 Primers auxilis
 • MP10 Formació i orientació laboral
 • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP12 Projecte d’atenció a la infantesa
 • MP13 Formació en centres de treball (383 hores)

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a:
  Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra
  Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
  Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil.
  En les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
  Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 08.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns a dijous de 14.50  h a 19.50 h.
  • Divendres de 14.50 a 17.35 h.

INTEGRACIÓ SOCIAL. Cicle formatiu de grau superior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.
Et convaliden de crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit.
Proporciona el títol de tècnic superior en integració social.

ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.

Des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.

Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).

Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos):
 • 1.617 hores en el centre.
 • 383 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP1 Context d’intervenció social
 • MP2 Metodologia de la intervenció social
 • MP3 Promoció de l’autonomia personal
 • MP4 Inserció sociolaboral
 • MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • MP6 Atenció a les unitats de convivència
 • MP7 Suport a la intervenció educativa
 • MP8 Mediació comunitària
 • MP9 Habilitats socials
 • MP10 Primer auxilis
 • MP11 Formació i orientació laboral
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13 Projecte d’integració social
 • MP14 Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

Un cop finalitzat el cicles formatius, s’obté el títol de tècnic superior en integració social, que permet accedir a:

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a:
  Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
  Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
  Treballador/a familiar
  Auxiliar de tutela
  Tècnic/a d’integració social
  Educador/a d’educació especial
  Monitor/a de persones amb discapacitat
  Tècnic/a de mobilitat bàsica
  Mediador/a ocupacional i/o laboral
  Mediador/a comunitari/ària
  Mediador/a intercultural
  Tècnic/a en ocupació amb suport
  Tècnic/a d’acompanyament laboral
  Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Podràs treballar com a educador de persones amb discapacitat física, psíquica  o sensorial, com a tècnic en programes d’ajut a domicili, en programes de prevenció i inserció de persones en risc de marginació social, i en programes d’inserció ocupacional.

En les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada: centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i professional o bé en programes de prevenció i inserció social.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 08.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns a dimecres de 8.45 h a 13.45 h.
  • Dijous i divendres de 8.45 a 12.50 h.