Cooperar amb les famílies en l’educació de les seves filles i fills

Preparem els alumnes per al segle XXI

02

  1. Formar persones Lliures, responsables i solidàries en els àmbits del desenvolupament cognitiu, de l’afectivitat, de l’equilibri personal, de les relacions interpersonals i dels valors i de les actituds. Animades per una concepció cristiana del món, fonamentada en l’estil de vida i configurada per criteris de diàleg, de respecte a l’autonomia de cada ciència i a la llibertat personal, per l’assumpció dels valors humanitzadors de la societat.
  2. Professionalment competents, amb criteris morals en l’exercici professional i oberts a la cooperació i al progrés personal i professional permanents. Aptes per a viure arrelades a la seva identitat i obertes a cooperar a l’enriquiment del diàleg intercultural. Cooperadores solidàriament perquè el temps lliure esdevingui una oportunitat per al desenvolupament personal, una oportunitat educativa i un espai per al voluntariat.
  3. Acompanyar els processos personals de l’alumnat posant atenció particular en les situacions individuals de cada alumne que afecten el desenvolupament cognitiu, social, afectiu i moral. Orientant professionalment i personalment l’alumnat Cooperant amb les famílies perquè el procés educatiu de les seves filles i fills potenciï totes les seves aptituds.
  4. Cooperar amb les famílies en l’educació de les seves filles i fills. La missió del col·legi Episcopal és compartir amb les famílies de l’alumnat la seva acció educativa reconeixent la necessitat de complementarietat i subsidiarietat, en un clima de diàleg Família-Col·legi, de servei i de comunicació. Promovent la participació dels pares en la vida del Centre.

El projecte educatiu del Col·legi s’estructura en quatre grans eixos o àmbits:

Projecte ÉSSER

08

En línia amb el projecte educatiu treballem per incorporar els valors que ens identifiquen en el treball diari a l’aula i per posar l’alumne en contacte amb experiències de vida rellevants. Al llarg de tota l’escolaritat tenim un mateix projecte educatiu basat en una sòlida base de valors amb un horitzó de treball ben definit i coherent.

Volem incrementar la capacitat de raonament de cada alumne i per això treballem l’argumentació, la conformació de criteri.

Provoquem que l’alumne es faci preguntes des de totes les assignatures per tal d’estimular la reflexió així com estimulem l’escriptura de textos on l’alumne presenta la seva experiència i argumentacions en què pren consciència d’ell mateix.

A través de la relació entre els alumnes i dels alumnes amb el professorat, els pares i la societat cerquem assolir que l’alumne sigui feliç i que desenvolupi totes les seves capacitats, per a fer emergir el millor de si mateix.

PROJECTE MULTILINGÜE

09

PROJECTE DESCOBRIR

07

En el nostre moment sociocultural és fonamental la innovació i la recerca. Per aquest motiu és un eix bàsic del Col·legi Episcopal promoure les estratègies que hi portin.

PROJECTE SAVIESA

05

Cada infant configura la seva personalitat desenvolupant les dimensions de la seva personalitat. Per aquest motiu el Col·legi Episcopal té una especial cura en tenir en compte  les  intel·ligències múltiples i proporciona activitats educatives que les tingui en compte.

Alguns exemples dels Projectes

EINES DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES