01

En el Col·legi Episcopal, volem ajudar els infants, adolescents i joves, amb tota la comunitat educativa, a conèixer i avançar en el descobriment de l’ideari del Centre. Això ho fem respectant el procés evolutiu de cada alumne i educant des de la llibertat. D’una manera transversal en totes les assignatures, i en particular a tutoria i a l’assignatura de religió ens proposem:

02

OBJECTIUS GENERALS

 • Volem possibilitar que els alumnes facin experiència de Déu.
 • Pretenem ajudar a descobrir la persona de Jesucrist i el seu missatge.
 • Acompanyem els alumnes vers una vida cristiana compromesa en l’Església i en concret a la nostra diòcesi.
 • Aquests grans objectius que es realitzen al llarg de tota la vida els concretem específicament en els següents objectius:
 • Aquests grans objectius que es realitzen al llarg de tota la vida els concretem específicament en els següents:

03

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Aprendre a pregar.
 • Conèixer i entendre la Paraula de Déu i copsar el nucli del missatge evangèlic.
 • Entendre i viure el Misteri Pasqual (com a experiència personal de vida).Descobrir la dimensió comunitària de la fe.
 • Conèixer i participar dels sagraments i de la litúrgia de l’Església.
 • Descobrir la vocació cristiana personal.
 • Descobrir i viure la dimensió caritativa i social de la fe cristiana.

Per a fer-ho possible calen diversos mitjans. En el Col·legi Episcopal aquest curs vetllarem en particular per:

MITJANS

 • Fer escola de pregària amb els alumnes
 • Espai d’acompanyament personal.
 • Jornades de Pastoral per a professors.
 • Potenciar les vies de comunicació i relació entre l’assignatura de religió, tutories, APS (Aprenentatge i servei) , extraescolars i EpisEsplai.
 • Celebracions participatives.

04

LÍNIES DE TREBALL

Donar protagonisme a la Paraula de Déu en tot allò que fem: Centralitat de la Paraula de Déu en totes les accions.