LogoE

COL·LEGI EPISCOPAL DE LLEIDA

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

eco50

Abans d’imprimir aquest correu, penseu si és necessari. Protegim el medi ambient. Si us plau, no imprimeixi aquest document si no és estrictament necessari. Cuidar el medi ambient és responsabilitat de tots.

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT. Aquest correu electrònic és confidencial i per a ús exclusiu de la persona o persones a la que va dirigit. Si el lector d'aquesta transmissió electrònica no és el destinatari, li notifiquem que qualsevol distribució o còpia de la mateixa està estrictament prohibida. Si ha rebut aquest correu per error, si us plau, notifiqui-ho immediatament a la persona que us el va enviar i suprimiu-lo definitivament del vostre sistema. Gràcies.

PROTECCIÓ DE DADES. Vostè rep aquesta comunicació perquè ens ha facilitat la seva adreça de correu electrònic. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679. Li indiquem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte de tractaments automatitzats dirigint-se al correu electrònic baixes@cepiscopal.org, acompanyant còpia del seu DNI i indicant a l’assumpte l’exercici del dret sobre tractament de dades personals.