Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS
CURS 2020-2021

Actualitzat 1.09.2020

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

MATRÍCULA DE L'1.09.2020 AL 7.09.2020

Calendari

MATRÍCULA

Els/les alumnes admesos/eses han de formalitzar la matrícula de l’1 al 7 de setembre de 2020.

Aquest procediment és vàlid per a tota els ensenyaments de Cicles Formatius de Grau Superior.

Els/les alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Quin és el procediment?

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

 1. El centre ha de gestionar el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, però també es podrà substituir la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la formalització de la matrícula.
 2. Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés i els 7 documents de matrícula emplenats.
 3. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).
  • ENVIA ELS 7 DOCUMENTS+CERTIFICATS DE NOTES QUE ACREDITEN ELS TEUS ESTUDIS per correu electrònic a secretaria@cepiscopal.org
  • REBRÀS UN CORREU DE CONFIRMACIÓ com a resguard de la matrícula.
 4. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació. Els centres han d’informar el Departament d’Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionadament amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment del requisit acadèmic d’accés.
 5. Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. La llista d’espera està en funcionament fins el 18 de setembre de 2020.

DOCUMENTS DE MATRÍCULA

 1. Cal lliurar escanejat/s o fotografiat/s la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés -còpia títol de Batxillerat/certificat notes de Batxillerat/certificat nota mitjana de Batxillerat/ Prova d’accés/Certificat de Curs d’Accés- o Cicle Formatiu de Grau Mitjà -per als cicles especials d’esports cal aportar nota prova accés. i resguard del títol.
  1.  Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
 2. La sol·licitud de matrícula es presenta a través de l’adreça de correu secretaria@cepiscopal.org adjuntant-hi tots els documents PDF de la sol·licitud -7 documents- degudament emplenats i de la documentació del/s responsables:
  1. Caràcter propi del Centre.
  2. Missió, visió i valors.
  3. Compromís educatiu.
  4. Full de matrícula.
  5. RGPD. Tractament de dades i imatge.
  6. Ús de serveis i recursos digitals.
  7. SEPA. Document d’autorització de pagament.
 3. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 4. Rebreu un correu de confirmació de lliurament de la documentació per part del Col·legi.
 5. Degut a la situació actual, i de manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer el lliurament de la documentació amb el correu electrònic ho podran fer sol·licitant CITA PRÈVIA per telèfon per poder accedir al Centre.

Podeu descarregar tots el documents en format PDF en un arxiu comprimit RAR i descomprimir-lo al vostre ordinador per omplir-los.

Descarrega els documents individualment