MATRÍCULA DE BATXILLERAT
CURS 2020-2021. Del 8 al 14 de juliol de 2020

Actualitzat 07.07.2020

BATXILLERAT

MATRICULA DEL 08.07.2020 AL 14.07.2020

Calendari

MATRÍCULA

Els/les alumnes admesos/eses han de formalitzar la matrícula del 8 al 14 de juliol de 2020.

Aquest procediment és vàlid per a totes les modalitats del batxillerat:

 • Batxillerat de Ciències i Tecnologia.
 • Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
 • Batxillerat d’Arts.
 • Batxibac.

Els/les alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Els alumnes que es matriculen al Batxillerat de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials que han cursat 4t d’ESO al Col·legi Episcopal NO HAN DE FER aquest procediment.

DOCUMENTACIÓ

A més de la documentació presentada amb la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

 • Documents de la sol·licitud (7)
 • Documentació identificativa respsonsable/s
 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.

LLISTA D’ESPERA

Quan un centre té llista d’espera i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, de confirmació de continuïtat dels alumnes o per una baixa fins al 25 de setembre de 2020, aquesta vacant s’ha d’oferir, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

 • La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat del centre.
 • Les llistes d’espera són operatives des que finalitza la confirmació dels alumnes propis i la matrícula dels procedents de preinscripció fins al 25 de setembre de 2020, sense perjudici que la matrícula d’un alumne/a assignat per llista d’espera es pugui formalitzar després d’aquesta data.

Quin és el procediment?

PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC 

 1. Cal lliurar escanejat/s o fotografiat/s la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés -còpia títol d’ESO/certificat notes 4t d’ESO/certificat nota mitjana de l’ESO-.
  1.  Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent.
 2. La sol·licitud de matrícula es presenta a través de l’adreça de correu secretaria@cepiscopal.org adjuntant-hi tots els documents PDF de la sol·licitud -7 documents- degudament emplenats i de la documentació del/s responsables:
  1. Caràcter propi del Centre.
  2. Missió, visió i valors.
  3. Compromís educatiu.
  4. Full de matrícula.
  5. RGPD. Tractament de dades i imatge.
  6. Ús de serveis i recursos digitals.
  7. SEPA. Document d’autorització de pagament.
 3. Documents identificatius escanejat/s o fotografiat/s  -DNI o passaport- dels responsables que vulgueu constar a les comunicacions i a la plataforma educativa del nostre Centre.
 4. Rebreu un correu de confirmació de lliurament de la documentació per part del Col·legi.
 5. Degut a la situació actual, i de manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer el lliurament de la documentació amb el correu electrònic ho podran fer sol·licitant CITA PRÈVIA per telèfon per poder accedir al Centre.

Podeu descarregar tots el documents en format PDF en un arxiu comprimit RAR i descomprimir-lo al vostre ordinador per omplir-los.

Descarrega els documents individualment

APORTACIÓ ÚNICA

Tots els/les alumnes de nova matrícula al nostre Centre faran una aportació inicial única de 50 € que es cobrarà en un rebut bancari el mes d’agost de 2020.