LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT. ESTADA A L'EMPRESA

És una matèria optativa transversal amb una funció bàsicament orientadora que vol fer conèixer a l’alumnat la realitat del mercat laboral, i per tant, no són unes pràctiques laborals ni l’aprenentatge d’un ofici.

És formació i orientació laboral per conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i la gestió dels seus recursos humans i materials, així com les condicions legals que afecten les relacions laborals.

És posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona adaptació al futur món laboral (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, compliment de les tasques encomanades,…)

QUINS OBJECTIUS TÉ?

 • Prendre contacte amb el món de l’empresa i amb el seu sistema de relacions socials i laborals, així com amb la gestió dels seus recursos.
 • Adaptar-se d’una manera responsable i participativa a les normes de funcionament i a les situacions pròpies del centre de treball.
 • Orientar-se al món laboral i adquirir informació complementària útil per enfocar el propi projecte acadèmic i professional de futur.
 • Afrontar les tasques encomanades amb progressiva autonomia, organització i iniciativa.
 • Desenvolupar i treballar les capacitats professionals per a les quals l’alumnat té predisposició i una actitud positiva.
 • Reconèixer situacions de risc, amb observació dels elements que hi intervenen i les mesures de prevenció i protecció que en deriven.

QUINS REQUISITS D'ACCÉS TÉ?

 • Qualsevol alumne pot presentar sol·licitud per cursar la matèria Estada a l’empresa, però les places són limitades a 12 per promoció.
 • L’alumne presentarà una carta de motivació o escrit justificatiu i el document de sol·licitud amb data límit el darrer dia laborable de març.
 • En cas de superar la demanda, s’accedirà per currículum i nota mitjana, prèvia aprovació de la Direcció del nivell. Es donarà resposta durant el mes d’abril.

QUIN CURRÍCULUM I CALENDARI TÉ?

 • Es desenvolupen 40 h de continguts teoricopràctics al Centre els darrers dies del juny sobre temes d’inserció professional, itinerari formatiu professional, l’empresa com a unitat productiva, legislació, relacions laborals i salut laboral,… L’estada a l’empresa està quantificada en 70 h fora de l’horari acadèmic en jornades de fins a 7h diàries durant 2 setmanes. Aquesta estada es realitzarà al juliol. Les empreses són de la borsa de pràctiques del col·legi. L’alumne/a també pot proposar empresa, però aquesta no pot ser d’un familiar directe.

COM ES FA EL SEGUIMENT?

Per part de l’empresa el seguiment correspon al tutor/a de l’empresa. Per part del Centre el seguiment correspon als professors/es del curs i al tutor/a de pràctiques de l’escola.

COM S'AVALUA?

 • Es contemplarà com una matèria més que farà mitjana per calcular la nota final de Batxillerat. L’alumnat obté una nota numèrica que consta en el seu currículum.

 • L’avaluació de les pràctiques és de caràcter actitudinal (presència, assistència, puntualitat, responsabilitat, iniciativa, treball en grup,…). L’empresa qualifica els diferents ítems.

 • La nota s’obté com un percentatge entre el curs teòric i l’avaluació de pràctiques.

VOLS FER L'ESTADA A L'EMPRESA?

 • Presenta la teva Sol·licitud i una Carta de motivació adreçada a la Direcció del nivell abans del darrer dia laborable de març.