LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT. ORIENTACIÓ PAU

La prova d’accés a la Universitat s’estructura en dues fases denominades respectivament fase general i fase específica.

 • La fase general és obligatòria i consta dels següents exercicis: Llengua castellana i literatura, Llengua catalana i literatura, Llengua estrangera, Història d’Espanya ò Història de la Filosofia i la Matèria comuna d’opció: Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Llatí o Història i Fonaments de les Arts. La qualificació de la fase general, és la mitjana aritmètica de tots els exàmens.
 • La fase específica de la prova, de caràcter voluntari, te per objecte l’avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es volen cursar i permet millorar la qualificació obtinguda a la fase general. Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol d’altres matèries de modalitat cursades a 2n de batxillerat.  

SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

 • Es considerarà que un estudiant ha superat la prova d’accés a la universitat, quan hagi obtingut una nota igual o major a 5 punts com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, sempre que hagi obtingut un mínim de 4 punts en aquesta fase general.

NOTA DE ADMISSIÓ ENS ELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU

 • Per a l’admissió als ensenyaments oficials de Grau en els que es produeixi un procediment de concurrència competitiva, és a dir, que el nombre de sol·licituds superi el de places que s’ofereixen, les universitats públiques utilitzaran per a l’adjudicació de les places la nota d’admissió que correspongui, que es calcularà amb la següent fórmula:

  002

  On,

  NA : Nota d’admissió
  NMB : Nota mitjana de Batxillerat
  NFG : Qualificació de la fase general
  M1 M2 : Les dues millors qualificacions de les matèries de la fase específica
  a, b : paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.

  La nota d’admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin adscrites a la branca de coneixement del títol al què es vulgui ser admès.
  El paràmetre de ponderació (a,b) de les matèries de la fase específica serà igual a 0,1. Les universitats podran elevar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries que considerin més idònies per seguir amb èxit els corresponents ensenyaments universitaris oficials de Grau. Les universitats fan públics els valors d’aquests paràmetres per a les matèries seleccionades a l’inici del curs corresponent a la prova.
  Per més informació consultar: Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària de l’any corresponent a Catalunya.

CONVOCATÒRIES

 • Anualment es celebren dues convocatòries de la prova d’accés a la universitat.
 • Els estudiants es podran presentar en successives convocatòries per a millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica.
 • La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.
 • La qualificació de les matèries de la fase específica tindrà validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes.

RESULTATS

 • Els resultats obtinguts pels nostres alumnes ens avalen i ens situen per sobre de la mitjana de Catalunya.