LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

logofp

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES

El Col·legi Episcopal des de la coordinació dels Cicles Formatius i la Direcció del Centre, conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa el servei d’assessorament i el servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats socials per al curs 2022-2023.

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

Servei que presta el Col·legi Episcopal, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
És requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

1. SERVEI D’ASSESSORAMENT

PREU DEL SERVEI

El preu del servei són 60€.

OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA

 • Serveis socioculturals a la comunitat 10 places
 • Administració i gestió 10 places
 • Activitats físiques i esportives 10 places

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ

Curs escolar 2022/2023. A l’Administració del Col·legi Episcopal.

PAGAMENT DEL SERVEI

En el moment de lliurar la documentació.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 • Les persones, per inscriure’s, hauran de presentar la documentació a l’Administració del Centre:
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.

2. SERVEI DE RECONEIXEMENT

PREU DEL SERVEI

El preu del servei són 18€. Per cada UF a reconèixer.

OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA

 • CFGS Integració social (CFPS SCC0) 5 places

 • CFGS Educació infantil (CFPS SCB0) 5 places

 • CFGS Administració i finances (CFPS AGB0) 5 places

 • CFGS Ensenyament i animació socioesportiva (CFPS AEA0) 5 places

 • CFGS Condicionament físic (CFPS AEB0) 5 places

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ

Curs escolar 2023/2024. A l’Administració del Col·legi Episcopal.

PAGAMENT DEL SERVEI

En el moment de recollir el certificat de Reconeixement.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 • Les persones, per inscriure’s, hauran de presentar la documentació a l’Administració del Centre:
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Informe d’assessorament3