LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Preparem els alumnes per al segle XXI

02

  1. Formar persones Lliures, responsables i solidàries en els àmbits del desenvolupament cognitiu, de l’afectivitat, de l’equilibri personal, de les relacions interpersonals i dels valors i de les actituds. Animades per una concepció cristiana del món, fonamentada en l’estil de vida i configurada per criteris de diàleg, de respecte a l’autonomia de cada ciència i a la llibertat personal, per l’assumpció dels valors humanitzadors de la societat.
  2. Professionalment competents, amb criteris morals en l’exercici professional i oberts a la cooperació i al progrés personal i professional permanents. Aptes per a viure arrelades a la seva identitat i obertes a cooperar a l’enriquiment del diàleg intercultural. Cooperadores solidàriament perquè el temps lliure esdevingui una oportunitat per al desenvolupament personal, una oportunitat educativa i un espai per al voluntariat.
  3. Acompanyar els processos personals de l’alumnat posant atenció particular en les situacions individuals de cada alumne que afecten el desenvolupament cognitiu, social, afectiu i moral. Orientant professionalment i personalment l’alumnat Cooperant amb les famílies perquè el procés educatiu de les seves filles i fills potenciï totes les seves aptituds.
  4. Cooperar amb les famílies en l’educació de les seves filles i fills. La missió del col·legi Episcopal és compartir amb les famílies de l’alumnat la seva acció educativa reconeixent la necessitat de complementarietat i subsidiarietat, en un clima de diàleg Família-Col·legi, de servei i de comunicació. Promovent la participació dels pares en la vida del Centre.

El projecte educatiu del Col·legi s’estructura en quatre grans eixos o àmbits:

EINES DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

  • Clickedu
  • Butlletins informatius
  • APP
  • Revista Tots