LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. PROGRAMES EDUCATIUS

 

ETWINNING “My new European penfriends” (CS)

La comunicació real amb nens i nenes d’altres països ens ofereix l’oportunitat de donar funcionalitat a la llengua anglesa i conèixer noves cultures.

TALLERS CS

Els alumnes de CS realitzen 2h de tallers optatius intercicle on tenen l’oportunitat de desenvolupar les seves capacitats i competències en els diferents àmbits.

Compten amb 8 tallers que inclouen propostes artístiques, lingüístiques, de l’àmbit digital, científic i matemàtic…

TALLER D’EXPRESSIÓ

Importància de la llengua com a font de comunicació. En aquests tallers i amb l’acompanyament de dos mestres, treballem i reforcem l’expressió oral i escrita utilitzant diferents tipologies textuals i aprofitant situacions comunicatives significatives.

LET’S TALK!

Potenciem l’expressió oral en llengua anglesa.

  • Mètode Artigal. Grups desdoblats. (CI)
  • Let’s talK (CM i CS)

PROGRAMA EMAT

EMAT ens permet fer un enfocament competencial i manipulatiu de les matemàtiques a través d’un treball sistemàtic i estructurat que permet afrontar els continguts des de situacions d’aprenentatge autèntiques i de manera gamificada.

PROJECTES

El treball per projectes engloba diferents matèries escolars i permet que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge. Els alumnes han de fer recerca d’informació, treballar en grup, sintetitzar la informació i comunicar allò que han après. Sovint, els projectes articulen el treball de la competència digital.

ANIMACIÓ A LA LECTURA

Tots els grups disposen de dinàmiques de Biblioteca d’aula i activitats d’animació a la lectura a fi i efecte de fomentar-ne el gust i formar bons lectors.

PROJECTE MUSIQUEM

La música és molt important per al desenvolupament dels infants i ha de formar part de la seva formació per a aconseguir una educació integral. Hem incrementat el nombre d’hores dedicades a l’Educació Musical.

PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ

Activitats que promouen la col·laboració i cooperació entre grans i petits, estableixen relacions solidàries que permeten l’enriquiment mutu.

ACCIÓ TUTORIAL

Acompanyament en el procés de desenvolupament integral dels nostres alumnes atents a les seves necessitats formatives i socioafectives mitjançant sessions de tutoria individual i col·lectiva.