LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

001

PRESENTACIÓ

En l’etapa de l’ESO el Col·legi Episcopal afavoreix el trànsit envers els estudis post obligatoris, a partir d’un assoliment d’hàbits, de la maduració personal i de les matèries instrumentals tant en primer, segon, com a tercer i quart; comptant, també, amb una atenció diversificada a partir de l’establiment de vies que apropin els alumnes mitjançant l’opció de les matèries optatives a les sortides del Batxillerat o de Cicles Formatius.

CARACTERÍSTIQUES

L’ESO és un nivell d’ensenyament obligatori que va dels 12 als 16 anys. Al Col·legi Episcopal pretenem motivar i orientar el treball d’alumnes amb capacitats i interessos molt diferents i aconseguir que tots avancin en el procés de creixement i maduració personal fins arribar al màxim de les seves possibilitats. És per això que el Col·legi Episcopal fa seves les prioritats generals establertes pel Departament d’Educació:
  •  L’escolarització integradora de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global de centre, les necessitats educatives dels alumnes, prioritzant la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.
  •  L’assoliment, per part de tot l’alumnat, d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.
  • La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement.
  • La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.
  • La coordinació entre el professorat de primària i el de secundària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.

ATENCIÓ PERSONALITZADA DE QUALITAT

Eso01

Desdoblaments / agrupaments flexibles del grup-classe

En el nostre Col·legi apostem pel treball en grups reduïts per potenciar al màxim les capacitats dels nostres alumnes i oferir-los un acompanyament de qualitat en matèries instrumentals.

Seminaris – Aprenentatge guiat

El professor, de cada matèria, posa a disposició una hora setmanal fora de l’horari lectiu per poder atendre personalment a l’alumne, ja sigui per reforçar o ampliar conceptes i/o exercicis treballats a l’aula.

Monitories – Aprenentatge entre iguals

Els alumnes s’agrupen per parelles per treballar i practicar de forma cooperativa els conceptes treballats a classe sota l’autorització del professor de la matèria en horari extraescolar.

Atenció als alumnes amb altes capacitats

Eso02 El nostre centre vol potenciar els alumnes talentosos realitzant diverses activitats acadèmiques al llarg del curs, que els permet mantenir i adquirir la motivació necessària per avançar.