DEPARTAMENTS I SEMINARIS

CIÈNCIES

20160203_171143

 • El departament de Ciències pretén desenvolupar ja des dels estudis primaris, la capacitat d’observació i despertar l’interès i la curiositat de l’alumne per conèixer les lleis naturals que regeixen el món que l’envolta.
 •  La utilització del mètode científic i els seus llenguatges propis li permeten disposar d’unes eines bàsiques per desenvolupar el seu pensament causal. Per assolir aquests objectius, el Departament treballa l’abstracció matemàtica i l’aprenentatge de les ciències experimentals aplicades a camps com la física, la química, les ciències de la vida, la terra i el medi ambient.*
 • A partir de les visites, les sortides de camp, l’experimentació i la recerca mitjançant el treball sistemàtic en laboratoris o la utilització de noves tecnologies, l’alumne participa d’una forma més aplicada i activa en el seu procés d’aprenentatge.
 • Els alumnes han de saber raonar i ser capaços d’argumentar científicament fenòmens naturals i de la vida quotidiana, incorporar els mitjans de comunicació com a eina per a fomentar la mirada crítica, aprendre a valorar el treball i l’esforç diari envers les matèries, promoure l’aprenentatge cooperatiu i incrementar el treball amb noves tecnologies. La llengua anglesa s’incorpora com a eina de treball habitual.

EDUCACIÓ FÍSICA

b006

 • El departament d’Educació Física optimitza i vertebra el disseny curricular de totes les activitats relacionades amb la pràctica física en diferents mitjans –terrestre i aquàtic– que el nen realitza des que entra al centre a Educació Infantil fins a  Batxillerat o Cicles Formatius, amb la finalitat de desenvolupar les destreses físiques, l’aprenentatge de tècniques esportives i la recreació.*
 • El departament d’Educació Física té cura especial de l’establiment d’una línia de treball i d’atenció dels processos psicomotrius de l’alumne i dels canvis que es van succeint en els diferents estadis i vetlla pel creixement de l’autoestima, en l’acceptació de si mateix i del seu propi cos.
 • A més, el departament assessora els alumnes i les famílies en la pràctica de l’activitat física com un mitjà de recreació i formació i possibilita activitats de caire lliure en les seves instal·lacions.
 • També dóna suport a les activitats extraescolars del Centre promovent l’activitat física per a tothom.

LLETRES

 • El Departament de Lletres treballa en tres línies d’actuació prioritàries que són la competència expressiva, el foment de la lectura i l’aprenentatge de les llengües com a eines fonamentals de formació de futurs ciutadans crítics i responsables.*
 • El Col·legi duu a terme un gran nombre d’activitats amb l’objectiu de ser estímul de lectura: clubs de lectura, xerrades-col·loqui amb escriptors, participació en concursos literaris, marató de contes, tallers de teatre, fires de llibres, premi literari propi, etcètera.
 • Volem que els alumnes desenvolupin l’expressió escrita a través de la reflexió metalingüística de les diferents tipologies textuals, produeixin textos tant literaris com no literaris, escriguin respectant les normes lingüístiques (ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques), utilitzin la reflexió com a mitjà d’aprenentatge i usin la diversitat lèxica.
 • La millora de l’ortografia es realitza seguint el mètode neurolingüístic del projecte del professor Gabarró.

LLENGÜES ESTRANGERES

tablet febrer 233

 • El Departament de Llengües Estrangeres té com a objectiu promoure la llengua com a mitjà de comunicació i d’entesa amb les persones del nostre entorn més proper i de tot el món.
 • La nostra societat, immersa en la globalització i l’avenç en les noves tecnologies demana que l’ús efectiu de les diverses llengües com a mitjà de comunicació i d’entesa entre els pobles sigui cada cop més important. En aquest sentit, el Departament de Llengües estrangeres promou viatges a l’estranger i intercanvis culturals.
 •  Igualment, s’imparteixen l’anglès i el francès, a més de matèries específiques en llengua anglesa, crèdits variables i una tercera llengua estrangera:  l’alemany. *
 • Tenint en compte la importància de les llengües al món, el nostre sentiment de pertinença a Europa així com la proximitat a alguns països, pretenem preparar als nostres alumnes per aquesta visió global del món i atansar-los a ell, entenent que sense el coneixement de la llengua no hi ha comunicació possible. L’avançar en aquesta línia els permet obrir les seves possibilitats dins la societat tant pel que fa a les relacions humanes com en l’àmbit professional.
 • Des del curs 2015-2016 s’imparteix el Batxillerat dual americà i el curs 2016-2017 s’inicia el Batxillerat francès per tal que els alumnes puguin cursar i acreditar la seva formació internacional.

TECNOLOGIA

20160220_094330

 • El departament de Tecnologia abasta la verticalitat de totes les àrees integrades en els àmbits tecnològic i informàtic.*
 • Atesa la celeritat amb què es succeeixen els avenços en aquests àmbits, curs rere curs, els professors d’aquest departament incorporen noves estratègies i noves didàctiques per assolir uns resultats més òptims i enriquidors per a tots els nostres estudiants.
 •  L’oferta acadèmica del Batxillerat Tecnològic, a més de la dels Cicles Formatius, dóna al professorat d’aquest departament una visió molt més àmplia de tots els itineraris que hi condueixen, ja des de l’ensenyament secundari obligatori.
 • Aquest Departament sistematitzar en el centre les competències digitals pel que fa a les TIC,. També potencia els canals de distribució de la informació de centre: facebook, twitter i similars per fer més presents les diferents activitats que es porten a terme en el centre. Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).
 • Vetlla per a incrementar l’ús dels aplicatius informàtics en les diferents assignatures així com per a usar diferents eines tecnològiques a nivell de centre.

TUTORIES

 • El departament de Tutories busca educar en la llibertat i la responsabilitat, així com sensibilitzar i orientar de cara a desenvolupar els valors essencials:  la justícia, el bé comú, la solidaritat i la pau. L’eina que utilitza és el pla d’acció tutorial on es contemplen diferents programes de formació com l’educació per la salut, l’educació en valors (la pau, l’ecologia, la diversitat…); l’educació emocional, la comunicació interpersonal i la sexualitat; l’educació en la solidaritat (campanya d’aliments, campanya Mans Unides…); educació en el respecte a la convivència solidària i en pau (higiene i salut, educació vial…); i l’orientació professional i universitària (conferències, seminaris…).
 • La seva missió és la de: col·laborar en l’acció pastoral conjunta de tot el Col·legi, amb el seu assessorament i projecció,  harmonitzar l’acció del professorat amb les orientacions complementàries que es deriven de l’ideari de l’escola, en tant que col·legi cristià del Bisbat de Lleida.*

MÚSICA

DSC_2003

 • L’objectiu primordial del Seminari de Música és fomentar el cant, valorar la música com a eina de desenvolupament personal, iniciar-se en la pràctica instrumental, valorar la pràctica musical com a font de gaudi, fomentar la diversitat musical en l’audició i la pràctica instrumental, el cant i la dansa.*
 • En el seu aprenentatge s’incorporen progressivament continguts en anglès.
 • En el Col·legi Episcopal iniciem l’aprenenatge d’un instrument musical en tot el cicle mitjà de primària: el piano, la flauta dolça o percussió de làmines.
 • S’aprofundeix en un repertori específic, utilitzant els recursos TIC per agilitzar, millorar i revisar l’aprenentatge de la tècnica dels instruments.
 • Els alumnes interpretar petites peces musicals en grup, tot gaudint de la interpretació d’un instrument musical.

ARTS

DSC_2076

 • Ens proposem desenvolupar la competència artística dels alumnes:  conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.
 • A més, proposem crear amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.
 • El Departament artístic acompanyar el procés d’ensenyament i aprenentatge d’activitats complementàries tals com: exposicions, xerrades, tallers monogràfics.*
 • Realitzem projectes gràfics vinculat a l’empresa, la ciutat o el mateix col·legi i connectem els treballs realitzats en les matèries de les etapes obligatòries amb el Batxillerat artístic a partir d’activitats compartides, conferències i sessions específiques.

RELIGIÓ

IMG_9893

 • La intel·ligència espiritual ens permet accedir als significats profunds, tot plantejant-nos les finalitats de l’existència, les seves motivacions, la intel·ligència del jo profund, , i la recerca de respostes creïbles i raonables.
 • La intel·ligència espiritual és la condició bàsica i fonamental per desenvolupar l’experiència religiosa i interpretar els missatges simbòlics de les tradicions religioses.*
 • En aquest Departament vetllem especialment pel coneixement de la fe cristiana, de la comunitat dels creients i de les seves aportacions en el moment actual a Lleida i en el món sencer.

SOCIALS

 • Volem capacitar els alumnes per comprendre la realitat social on vivim, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques.*
 • Motivem l’exercici de  la ciutadania, de manera que actuïn amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia. Treballem per construir una actitud solidària i responsable pel que fa a l’exercici dels drets i obligacions cívics, sent respectuosos amb la diversitat.
 • Des d’aquest Seminari es pretén aconseguir la participació dels alumne a través de conferències i grups de treball per la recerca.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 • El departament d’orientació és un servei que ofereix el Col·legi que està integrat per psicòlogues, psicopedagogues i mestres especialistes en pedagogia terapèutica. Els objectius i prioritaris se centren en l’atenció a la diversitat de situacions dels alumnes, la potenciació de les capacitats bàsiques, les altes capacitats, i la previsió de les dificultats d’aprenentatge.*
 • També ofereix acompanyament en el procés personal de creixement i l’atenció a les famílies i al professorat en les necessitats d’orientació educativa dels seus fills per tal que desenvolupin al màxim les seves capacitats, proporcionant eines recursos i estratègies.