LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

menjador_001

1. Definició

El servei de menjador escolar del Col·legi Episcopal comprèn la franja horària de les 13 hores a les 15:00 hores, de dilluns a divendres, enllaçant amb les activitats organitzades per l’escola.
Des de l’escola, hom entén que el menjador és un espai educatiu més del Centre.

2. Funcionament

Amb cuina pròpia, el menjador és un servei complementari i no obligatori per als alumnes de l’Escola, i es regularà mitjançant el Reglament de Règim Intern aprovat pel Consell Escolar.
No podrà fer ús del servei aquell alumne que no hagi contractat el servei regular o bé hagi tret un tiquet abans de les 11 del matí a la Recepció del Col·legi.
Si algun aliment produeix al·lèrgia o qualsevol tipus d’intolerància, cal notificar-ho al tutor o tutora de l’alumne, adjuntant l’informe i la signatura del metge o la metgessa.
Qualsevol alumne/a que ho necessiti, justificadament podrà demanar un menú de règim per malaltia o per altra circumstància justificada pels pares a l’agenda.
Els pares dels alumnes que hagin contractat el servei de menjador rebran el full del menú mensual. També es penjarà la informació sobre aquests menús al taulell d’anuncis i a la pàgina web del Col·legi.
Quan l’alumne hagi de prendre un medicament, serà imprescindible que els pares ho comuniquin al tutor o tutora, per escrit, a l’agenda de l’escola amb les indicacions adients.
Els pares dels alumnes de Primària que fan ús regular del menjador rebran un informe trimestral.

3. Drets i deures

Durant el període de menjador es respectaran els hàbits alimentaris, les normes de convivència i les normes higièniques adequades per accedir al menjador.
Els alumnes han de respectar els horaris de menjador fixats a començament de curs, el torn d’entrada i l’ordre a la fila.
Tots els usuaris del servei sense excepció hauran de mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els educadors i les persones relacionades amb el servei.
Els alumnes d’Educació Primària hauran de portar la bata.
Abans d’entrar a menjar cal rentar-se les mans amb aigua i sabó.
Durant tot el temps parlarem en veu baixa, mantenint un clima d’ambient relaxat mentre es dina.
Veiem la necessitat d’acostumar els nostres alumnes a menjar de tot i d’una manera variada. No se’ls obligarà a menjar, però en el cas de què l’equip d’educadors/es consideri insuficient l’alimentació de l’alumne, ho comunicaran a la família. De tota manera, els alumnes s’acostumaran a menjar tot allò que se’ls hi posi al plat.
No hi ha possibilitat de treure menjar fora de del menjador.
Els alumnes han de contribuir a mantenir net el menjador.
Els alumnes poden optar per rentar-se les dents.
Les faltes de disciplina o convivència seran sancionades. En cas de faltes lleus, el mateix educador del menjador farà la reflexió i l’amonestació verbal corresponent. Les faltes de disciplina reiterades podran suposar la suspensió del servei per un període indeterminat de temps, en tant que les faltes de disciplina greus privaran de l’ús del servei de menjador fins a l’acabament del curs.
Els alumnes que facin ús del servei de menjador no podran sortir de l’escola si no és amb l’autorització expressa dels pares o tutors legals, que es presentarà amb antelació a l’equip d’educadors/es d’aquest servei. En qualsevol cas, la sortida del Col·legi per part dels alumnes del menjador altera la vida del mateix i pot comportar la privació d’aquest servei.
No està permès l’ús de telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics.
Tots tenim dret a unes instal·lacions dignes i higièniques apropiades al servei.
El menjar serà equilibrat i compensat d’acord als criteris establerts per la dietista de la companyia d’adjudicació del servei.
L’equip d’educadors i educadores del menjador posarà especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries, els comportaments insolidaris, agressius o antisocials, així com en les actituds de mala educació en el propi acte de menjar.
Aquesta normativa es fa extensiva a la totalitat d’alumnes que regularment o puntualment fan ús del servei de menjador.
La col·laboració d’alumne i família és fonamental per fer del servei de menjador una prolongació de l’activitat educativa a l’escola.