PS_01

PRESENTACIÓ

El Col·legi Episcopal, com a escola oberta a tota la societat i concertada, necessita d’aportacions econòmiques addicionals per tal de fer front a les despeses que suposa l’acció educativa i poder assolir la qualitat necessària.

Les aportacions que rep reverteixen en l’alumnat més necessitat així com en la millora permanent de l’educació que imparteix. Aquestes aportacions permeten, mitjançant l’assignació de beques, borses d’estudi o altres ajuts, la promoció i assistència de l’alumnat amb més carències. Igualment, possibiliten la realització d’activitats que promouen la integració plena dels qui tenen alguna dificultat en el camp físic, intel·lectual o social.

També fan possible la realització de projectes, a partir de la dotació parcial o tal dels recursos necessaris, de manera que el Col·legi Episcopal pugui seguir estant entre els principals centres de referència a Lleida i comarques.

DONACIONS

Les donacions realitzades al Projecte Social del Col·legi Episcopal tenen els següents incentius fiscals:

DONACIONS REALITZADES PER PERSONES FÍSIQUES:

  • Deducció a la quota líquida de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) del 25% de l’import aportat com a donació.

DONACIONS REALITZADES PER PERSONES JURÍDIQUES:

  • Deducció a la quota íntegra de l’Impost sobre Societats (IS) d’un 35% de l’import aportat com a donació.

DESTINACIÓ

1. Beques per als infants més desfavorits del Col·legi Episcopal (baremades pels experts dels Serveis Socials)

  • Ajudes per a l’escolarització en la 6a hora.
  • Ajudes en l’adquisició de material escolar.
  • Ajudes per a la roba escolar i esportiva.
  • Ajudes pel menjador escolar.

2. Intervenció en la formació de les famílies a través de Jornades, Seminaris, Conferències.

3. Formació dels professorat per al seguiment i acompanyament dels alumnes amb necessitats educatives especials.

4. Adequació dels materials i estructures educatives per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitats i amb necessitats educatives especials.

5. Col·laboració educativa per a les famílies del Projecte d’Habitatges Socials.6. Organització de programes i actes de solidaritat i cooperació: VOLS Voluntariat.

7. Implementació de la inclusió de joves amb síndrome de Down en el Cicle Formatiu GM de Gestió Administrativa

8. Cooperació en les activitats educatives extraescolars que complementen l’educació dels infants i joves del Col·legi Episcopal.

9. Col·laborar en la inserció en el món laboral de joves amb discapacitats.

Les aportacions poden ser puntuals o regulars. Els interessats en realitzar-les poden dirigir-se a la Gerència del Col·legi.
Entre tots podrem posar en marxa aquest projecte!