LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

POLÍTICA DE QUALITAT

En base a la seva MISSIÓ

QUE assumeix una proposta educativa completa que cerca la consecució de les següents finalitats: 

A) La formació de persones

 • Lliures, responsables i solidàries, guiades per una concepció cristiana del món, configurada per criteris de diàleg i de respecte.
 • Professional i acadèmicament competents. 
 • Aptes per a viure arrelades a la seva identitat i al seu entorn i obertes a cooperar a l’enriquiment del diàleg intercultural.

b) L’acompanyament dels processos personals de l’alumnat

 • Posant atenció en les situacions individuals de cada alumne que afecten el desenvolupament cognitiu, social, afectiu i moral.
 • Orientant acadèmicament i personalment l’alumnat.
 • Cooperant amb les famílies tot promovent la participació dels pares en la vida del Col·legi.

 i a la seva VISIÓ

QUE manté el repte de continuar essent un centre referent a la ciutat de Lleida, que ofereix una educació de qualitat reconeguda i que vol donar resposta a les expectatives de les famílies mitjançant : 

 • El compromís de tota la Comunitat Educativa;
 • Una comunicació oberta, transparent i fluïda;
 • La consolidació de la seva oferta d’escolaritat des d’i0 fins als estudis postobligatoris;
 • La coordinació acadèmica de totes les etapes, departaments i recursos pedagògics;
 • Un equip humà compromès, coherent, capaç de treballar en equip i en contínua formació per adaptar-se als canvis;
 • Un ventall d’instal·lacions adaptades a les necessitats actuals i futures;
 • La disponibilitat dels recursos tecnològics necessaris que garanteixin la competència actual i futura de l’alumne;
 • La creació de línies d’integració de l’escola amb l’entorn;
 • El treball en valors humans i cristians, de manera que els seus alumnes constitueixin el fonament d’una societat pròspera;
 • La consolidació de l’oferta d’activitats extraescolars i de serveis;
 • La incorporació dels exalumnes com un patrimoni substancial que permeti la connexió dels actuals alumnes amb la societat;
 • La implantació d’un sistema de gestió eficient i de millora contínua utilitzant les eines de qualitat.

i sobre el fonament dels seus VALORS

 •  L’alumne és el protagonista actiu de la seva formació: ensenyem i ajudem a aprendre.
 • El professor aprèn amb els seus alumnes.
 • Potenciem el desenvolupament de conductes autònomes.
 • Potenciem l’autoconeixement, la imatge positiva i ajustada d’un mateix.
 • Insistim en la cultura de l’esforç i l’esperit de superació com a instruments per assolir l’autoestima.
 • Entenem el procés d’aprenentatge com l’equilibri entre una actitud crítica i no dogmàtica.
 • Proposem, des de la crida a la curiositat, la realització d’activitats de recerca que estimulen el pensament científic i l’activitat investigadora.
 • L’escola ha d’educar en la participació democràtica (això és, també, en la construcció de la pròpia escola).
 • Formem persones lliures, responsables i solidàries.
 • Promoure la formació d’una actitud crítica i creativa, sensible als canvis sòcioculturals que esdevenen en el món actual: això és, formar criteri.
 • Impulsem l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació de masses, atesa la seva importància com a instrument de connexió amb el present i de conformació de criteris.
 • Estimulem el respecte i la comprensió del món que envolta els nostres alumnes, a partir d’allò que ens uneix i sense els escrúpols per allò que ens fa diferents.
 • Formem els alumnes en la cultura de la mediació de conflictes.
 • Formem persones animades per una concepció cristiana del món. El cristianisme no esgota la possibilitat de ser persona.
 • Fomentem la sostenibilitat del nostre entorn, això és, la conciliació del desenvolupament humà amb la natura.
 • Desenvolupem les diferents intel·ligències de l’alumnat.
 • Establim un procés educatiu personalitzat i divers.
 • Treballem pel coneixement i l’estima de la història, la cultura, les tradicions, la identitat del nostre entorn més proper, de la ciutat i del país.
 • Entenem que la comunicació i el compromís amb les famílies és cabdal, perquè compartim amb elles l’acció educativa.
 • Cooperem solidàriament perquè el temps lliure esdevingui una oportunitat per al desenvolupament personal, una oportunitat educativa i un espai per al voluntariat.
 • Formar alumnes competents en els àmbits idiomàtics i tecnològics.
 • Cerquem alternatives que ajudin l’alumne a l’assoliment de l’ensenyament obligatori.
 • Repensem constantment les situacions i els instruments d’aprenentatge.
 • Fomentem l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat, el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència.

 

El Col·legi Episcopal ‘Mare de Déu de l’Acadèmia’ es reafirma en la seva política de qualitat on es recullen els principis de qualitat. Aquesta política de qualitat es concreta en un seguit d’objectius desplegats per tal d’aconseguir-los.

 

Pel que fa al PROJECTE de QUALITAT

 • Impulsar i contribuir a la millora del servei educatiu que ofereix el Col·legi Episcopal, tot donant continuïtat a la nova cultura de millora continuada de tots els processos que tenen lloc a la nostra escola.

Pel que fa a la POLÍTICA DE CENTRE

 • Seguir amb la implementació de la qualitat com a estratègia educativa i de gestió del Col·legi Episcopal.
 • Seguir amb l’elaboració i renovació, si s’escau, de la documentació bàsica sobre la gestió de la Qualitat i guies orientades per facilitar-ne la seva implantació i aplicació en el Col·legi Episcopal.
 • Fomentar la implantació sistemàtica de les pràctiques de la millora continuada.
 • Promoure l’ús de les noves tecnologies de la informació i la telemàtica com a eines de suport per al desenvolupament del projecte i de les pràctiques de millora continuada en el Col·legi Episcopal.

Pel que fa a l’ABAST

de la Gestió de Millora Continuada, aquest aixopluga els següents àmbits:

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • ESO
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius
 • Servei de reconeixement i assessorament
 • Menjador
 • Piscina
 • Activitats extraescolars

La Direcció del Col·legi es compromet a comunicar aquesta política de qualitat a tot el personal del Centre i als receptors del nostre servei. Igualment, manifesta la seva voluntat de proveir la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat, amb la finalitat de mantenir i donar continuïtat al sistema.