LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

BATXILLERAT

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

ITINERARI 5. ARTS PLASTIQUES, IMATGE I DISSENY

PERFIL DE L'ALUMNAT

La modalitat artística s’adreça a tots aquells alumnes interessats en les arts, el disseny i la cultura audiovisual. Aquests àmbits creatius ofereixen estudis destinats a la formació de criteris estètics i a l’ensenyament pràctic de les destreses necessàries per a la realització de projectes visuals.

A través de la comprensió teòrica-pràctica del llenguatge graficoplàstic i la producció personal d’obres emmarcades en les diferents disciplines, es pretén que l’alumnat que cursi aquesta modalitat s’iniciï en la maduresa crítica i creativa.

Pretén formar i educar tècnicament els alumnes en tots aquells aspectes relacionats amb el món de la creativitat.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Si l’alumnat opta pels Cicles Formatius de Grau Superior pot accedir a estudis com Disseny i Producció Editorial, Estètica, Imatge, Producció d’Audiovisual, Arts Gràfiques, Restauració,…, o bé a Cicles propis d’ensenyaments artístics: Conservació i Restauració de Béns Culturals, Aparadorisme, Arquitectura Efímera, Art floral, Art Tèxtil, Gràfica Publicitària, Gravat i Tècniques d’Estampació, Il·lustració, Joieria Artística, Modelisme, Projectes i Direcció d’Obres de Decoració,…
Si l’alumne decideix realitzar estudis universitaris podrà accedir a Graus com Belles Arts, Comunicació Audiovisual, So i Imatge, Disseny Gràfic, Disseny Industrial, Disseny d’Espais, Història de l’Art, Conservació – Restauració de Béns Culturals, Publicitat, Relacions Públiques, Arqueologia, Arts Escèniques, Cinema i Mitjans Audiovisuals,…

MATÈRIES DE MODALITAT