LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CANAL ÈTIC I DE DENÚNCIA · III

PAS 3

Omple el formulari

INTRODUEIX LES DADES

FORMULARI DE DENÚNCIA

Cal omplir els camps indicats amb * 

POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS PER AL TRACTAMENT DE GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC I DE DENÚNCIA
En compliment de l'art. 13 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, queda degudament informat dels següents extrems legals:
    El Responsable del tractament és el Col·legi Episcopal de Lleida. Les dades aportades seran utilitzades amb el propòsit de:
    • Tramitar les informacions i investigacions dels fets que es descriuen, seguint el Protocol establert per al canal habilitat a aquest efecte.
    • Adoptar, si escau, mesures de protecció i/o de prevenció de represàlies. Us informem que la vostra identitat serà en tot cas reservada, que no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers
Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir les dades, o limitar el tractament, escrivint un e-correu a: baixa@cepiscopal.org He llegit i accepto els termes i les condicions generals de la Política de protecció de dades personals al CANAL ÈTIC I DE DENÚNCIA del Col·legi Episcopal.
INFORMACIÓ ADICIONAL Envia'ns aquella informació que consideris rellevant i que afegits a la teva denúncia -fotografies, vídeos, documents de text, correus electrònics, àudios i altres elements- puguin complementar els fets indicats. Cal que tinguis en compte que ls arxius d'àudio poden permetre el reconeixement de la veu.
Assegura't que els documents i la informació adjuntada no continguin dades teves personals.