logofp

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES

El Col·legi Episcopal des de la coordinació dels Cicles Formatius i la Direcció del Centre, conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, desenvolupa el servei d’assessorament i el servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats socials per al curs 2016-2017.

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

Servei que presta el Col·legi Episcopal, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
És requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

1. SERVEI D’ASSESSORAMENT

PREU DEL SERVEI

El preu del servei són 60€.

OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA

 • Administració i gestió 10 places
 • Electricitat electrònica 20 places

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ

Del 20 de setembre  al  28 de febrer de 2017. A l’administració del Col·legi Episcopal.

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA

Com a màxim el dia 18 de març de 2017.

PAGAMENT DEL SERVEI

En el moment de lliurar la documentació.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 • Data màxima de presentació de la documentació el 24 de març del 2017. Les persones admeses hauran de presentar la documentació a l’Administració del Centre:
 •  Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

CALENDARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT.

A partir del 27 de març del 2017 s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu/o trucada/o es farà pública la convocatòria.

En cas que no pugueu assistir a les sessions cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

2. SERVEI DE RECONEIXEMENT

PREU DEL SERVEI

El preu del servei són 18€. Per cada UF a reconèixer.

OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA

 • CFGS Administració i finances (CFPS AGB0) 10 places
 • CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 10 places
 • CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0) 10 places

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ

Del 27 de març al 7 d’abril de 2017. A l’Administració del Col·legi Episcopal.

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA

Com a màxim el dia 21 d’abril de 2017.

PAGAMENT DEL SERVEI

En el moment de lliurar la documentació.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 • Data màxima de presentació de la documentació el 28 d’abril de 2017. Les persones admeses hauran de presentar la documentació a l’Administració del Centre:
  • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
   Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Informe d’assessorament.

CALENDARI DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT.

A partir del 2 de maig de 2017 s’iniciaran les sessions de reconeixement. Rebreu un correu/o trucada/o es farà pública la convocatòria.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre el reconeixement i del reemborsament del preu del servei.