LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Estratègies didàctiques, recursos i serveis

El compromís del Col·legi

1. Atenció individualitzada

Classes de reforç, atenció en seminaris i monitories

En l’àmbit de la secundària obligatòria i postobligatòria, en tant que l’aprenentatge demana una atenció molt més diversificada, en funció de competències, facultats o interessos de l’alumne, el Col·legi ofereix eines i estratègies complementàries fora de l’horari lectiu. Així trobem que determinades assignatures complementen els seus continguts en les classes de reforç; igualment, cadascun dels professors disposa d’una hora de seminari per atendre possibles dubtes dels alumnes. Finalment, el professorat ajuda al treball solidari dels alumnes, entre ells, i supervisa dintre de l’escola els grups d’aprenentatge: un alumne que ha assimilat els continguts d’una determinada assignatura els explica a un grup reduït de companys que no els ha assimilat.

Aula d’acollida

Les circumstàncies que defineixen el present del nostre país, de les nostres comarques, i l’entorn social al qual està obert el nostre col·legi sense exclusions, ens demana instruments d’acollida dels alumnes nouvinguts, que els permeti un coneixement de la llengua i de la cultura en la qual s’insereixen. Per aquesta raó, el Col·legi Episcopal ha creat un espai on s’atenuen les dificultats d’inserció dels alumnes procedents d’altres països.

Aula d’atenció als alumnes de Necessitats Educatives Especials

El Col·legi Episcopal entén que la incorporació a l’escola ordinària de les persones amb necessitats educatives especials és un signe de justícia social i de normalització que els permet la inserció en la vida diària a partir de la seva formació. És per això que el col·legi, en col·laboració amb l’AMPA, crea nous instruments de suport a la tasca dels tutors. Els alumnes amb necessitats educatives especials estan totalment integrats en el grup classe i, puntualment, en algun moment de la jornada o en alguna assignatura reben una atenció molt més individualitzada.

Programa de mediació escolar

A partir del curs 2005-2006, el Col·legi incorpora un programa de resolució de conflictes, o de mediació escolar, que implica tota la Comunitat Educativa, i per això en l’actualitat s’estan formant la totalitat de tutors de Secundària obligatòria i el mateix nombre d’alumnes d’aquest nivell, a més de pares i personal no docent de l’escola. Aquest programa ha de permetre l’assimilació i la difusió d’una nova cultura, menys traumàtica, a partir del diàleg i de la comunicació, d’intervenció en conflictes dintre i també a fora.

 

2. El complement a la formació

Pla Estratègic de Lectura

Conscients dels efectes positius que es desprenen de l’exercici de la lectura a dintre i a fora de les aules, el Col·legi Episcopal ha establert per als quatre propers cursos, un compromís amb l’administració educativa i amb les famílies per incrementar substancialment els hàbits de lectura en els seus alumnes.

Colònies i estades d’immersió lingüística

El Col·legi, mitjançant l’empresa HES (High Educational Studies), ofereix la possibilitat de realitzar colònies d’immersió lingüística i estades a l’estranger durant el mes de juliol. Les colònies estan adreçades als alumnes de 1r cicle d’ESO i es realitzaran a la localitat pirinenca de Rialp. Les estades a l’estranger estan adreçades als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius i es realitzaran a Irlanda.

Premis de Literatura Jove Mn.Bernaus

El Col·legi Episcopal convoca des de fa dinou anys els premis de Literatura Jove com a estímul per a l’apropament al fet literari: lectura i creació. Marató de contes Des de fa nou anys i a propòsit de la Jornada Literària de Sant Jordi, el Col·legi convida a la lectura de contes a tota la Comunitat Educativa, així com a qualsevol persona de la societat civil de la ciutat que vulgui participar. Els contes van adreçats principalment als alumnes d’Educació Preescolar, Infantil i Primària.
Biennal d’Art Víctor P. Pallarés

Ara fa aproximadament set cursos, amb motiu de la instauració del Batxillerat Artístic en el nostre col·legi, i coincidint amb la celebració del 40è aniversari del centre, es va convocar per primera vegada, i amb una periodicitat de dos anys, un certamen de pintura professional que integra també una modalitat tancada per als alumnes de Batxillerat Artístic de les comarques de Lleida. El premi duu el nom de qui fou professor del Col·legi i és i ha estat un gran pintor, integrant del Grup Cogul.