LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL COL·LEGI

Formar persones

Acompanyar els processos personals de l’alumnat

Cooperar amb les famílies en l’educació de les seves filles i fills

  1. Formar persones Lliures, responsables i solidàries en els àmbits del desenvolupament cognitiu, de l’afectivitat, de l’equilibri personal, de les relacions interpersonals i dels valors i de les actituds.Animades per una concepció cristiana del món, fonamentada en l’estil de vida i configurada per criteris de diàleg, de respecte a l’autonomia de cada ciència i a la llibertat personal, per l’assumpció dels valors humanitzadors de la societat. Professionalment competents, amb criteris morals en l’exercici professional i oberts a la cooperació i al progrés personal i professional permanents. Aptes per a viure arrelades a la seva identitat i obertes a cooperar a l’enriquiment del diàleg intercultural. Cooperadores solidàriament perquè el temps lliure esdevingui una oportunitat per al desenvolupament personal, una oportunitat educativa i un espai per al voluntariat.
  2. Acompanyar els processos personals de l’alumnat posant atenció particular en les situacions individuals de cada alumne que afecten el desenvolupament cognitiu, social, afectiu i moral. Orientant professionalment i personalment l’alumnat Cooperant amb les famílies perquè el procés educatiu de les seves filles i fills potenciï totes les seves aptituds.
  3. Cooperar amb les famílies en l’educació de les seves filles i fills. La missió del col·legi Episcopal és compartir amb les famílies de l’alumnat la seva acció educativa reconeixent la necessitat de complementarietat i subsidiarietat, en un clima de diàleg Família-Col·legi, de servei i de comunicació. Promovent la participació dels pares en la vida del Centre.