LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Per poder lliurar-vos les dades sol·licitades, cal que ens enviïs una còpia/escaner del teu DNI o del DNI del/la responsable autoritzat/ada.
És obligatori fer-ho abans d'enviar el correu electrònic.
PROTECCIÓ DE DADES RGPD
Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.