LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El Col·legi Episcopal garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d’acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament els seu desig de facilitar al Col·legi Episcopal les dades personals mitjançant qualsevol mètode.

FINALITAT DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei o enquesta oferts pel Col·legi Episcopal per tal de millorar els serveis i la tramesa de comunicacions.

USUARIS/ÀRIES REGISTRATS/ADES AL WEB

Us informem que les dades personals que ens faciliteu s’incorporen al nostre fitxer automatitzat d’usuaris i reben un tractament confidencial, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Aquestes dades són necessàries per a fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

DRETS DELS USUARIS/ÀRIES EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a baixa@cepiscopal.org o bé una comunicació dirigida al Col·legi Episcopal (carrer Doctor Combelles, 38 25003 de Lleida), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS USUARIS/ÀRIES

Les dades personals recollides són objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents arxius automatitzats del Col·legi Episcopal. El Col·legi Episcopal ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

CESSIÓ DE DADES PERSONALS DELS USUARIS/ÀRIES A TERCERS

El Col·legi Episcopal no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen a través del seu web.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DEL COL·LEGI EPISCOPAL

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)