POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El Col·legi Episcopal garanteix la privacitat de les dades que obté dels seus usuaris d’acord amb les exigències legals vigents, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament els seu desig de facilitar al Col·legi Episcopal les dades personals mitjançant qualsevol mètode.

FINALITAT DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei o enquesta oferts pel Col·legi Episcopal per tal de millorar els serveis i la tramesa de comunicacions.

USUARIS/ÀRIES REGISTRATS/ADES AL WEB

Us informem que les dades personals que ens faciliteu s’incorporen al nostre fitxer automatitzat d’usuaris i reben un tractament confidencial, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Aquestes dades són necessàries per a fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

DRETS DELS USUARIS/ÀRIES EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir el drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, mitjançant un missatge a baixa@cepiscopal.org o bé una comunicació dirigida al Col·legi Episcopal (carrer Doctor Combelles, 38 25003 de Lleida), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat.

CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS USUARIS/ÀRIES

Les dades personals recollides són objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents arxius automatitzats del Col·legi Episcopal. El Col·legi Episcopal ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

CESSIÓ DE DADES PERSONALS DELS USUARIS/ÀRIES A TERCERS

El Col·legi Episcopal no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen a través del seu web.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DEL COL·LEGI EPISCOPAL

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)