LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Batxillerat francès

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A BATXIBAC

3.05.2021 AL 7.05.2021
BATXIBAC

CURS 2021-2022

BATXIBAC
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

08.06.2021 BAREM PROVISIONAL
BATXILLERAT

Descarregueu-vos el llistat provisional en format PDF

Del 9 al 15 de juny de 2021
. Termini de reclamació de la puntuació provisional: utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

17.05.2021 LLISTA ALUMNES ADMESOS/ES
BATXIBAC

Descarregueu-vos el llistat
12 al 16 de juliol de 2021.
Període de matrícula alumnes admesos/es

1. CALENDARI BATXIBAC

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

4. CRITERIS DE PRIORITAT

4.1 CRITERIS GENERALS
4.2 CRITERI COMPLEMENTARI

1. CALENDARI BATXIBAC

 • Del 3 al 7 de maig de 2021. Presentació de sol·licituds al Centre.
 • 17 de maig de 2021. Publicació al Centre de la llista d’alumnes admesos/es.
 •  
 
 •  

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

​La sol·licitud de preinscripció es presenta al centre -preferiblement ON LINE- demanat en primera opció, adjuntant al model de sol·licitud disponible a aquest enllaç, degudament emplenat (en format PDF) la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

ENVIEU LA VOSTRA SOL·LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ A L’ADREÇA DE CORREU

secretaria@cepiscopal.org

Publicació de la llista d’admesos/es

Un cop el centre ha comprovat que els alumnes compleixen els requisits per cursar aquests ensenyaments i han assignat les places seguint els criteris d’assignació establerts a la Resolució, ha de publicar la llista d’admesos amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades. Aquesta llista també es pot publicar al web del centre.

 
 
 
 

IMPORTANT

Per poder cursar el programa Batxibac, l’alumne/a ha d’acreditar un nivell B1 en llengua francesa o haver superat la prova de nivell proposada pel Centre.

Per a més informació contacteu amb Carmen García:
cgarcia@cepiscopal.org

 
 
 
 

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

4. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, conjuntament amb la sol·licitud de preinscripció durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

4.1 CRITERIS GENERALS

BATXILLERAT

Els criteris de prioritat general són els següents:

 1. Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola. Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.
  •  Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
  • Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 4. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
  Quan el jove mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 5. Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat. El barem el determina la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l’alumne encara està cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s’utilitza la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.
 

4.2 CRITERI COMPLEMENTARI

BATXILLERAT

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

 1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan el jove forma part d’una família monoparental o bé d’un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.