LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A BATXILLERAT

11.05.2021 AL 17.05.2021
CURS 2021-2022

Batxillerat

CURS 2021-2022

BATXILLERAT
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

09.07.2021 ALUMNES ASSIGNATS
BATXILLERAT

Descarregueu-vos el llistat resolt en format PDF

Del 12 al 16 de juliol de 2021
Període de matricula

09.07.2021 ALUMNES LLISTA ESPERA
BATXILLERAT

Descarregueu-vos el llistat resolt en format PDF23.06.2021 LLISTA ORDENADA
BATXILLERAT

Descarregueu-vos el llistat ordenat en format PDF

9 de juliol de 2021
Publicació
llista admesos i espera

18.06.2021 BAREM RESOLT
BATXILLERAT

Descarregueu-vos el llistat resolt en format PDF

23 de juny de 2021
Publicació
llista ordenada

08.06.2021 BAREM PROVISIONAL
BATXILLERAT

Descarregueu-vos el llistat provisional en format PDF

Del 9 al 15 de juny de 2021
Termini de reclamació de la puntuació provisional: utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

1. CALENDARI BATXILLERAT

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

4. CRITERIS DE PRIORITAT

4.1 CRITERIS GENERALS
4.2 CRITERI COMPLEMENTARI

5. SELECCIÓ DE MODALITAT I OPTATIVES

1. CALENDARI

 • 7 de maig de 2021. Publicació de l’oferta inicial
 • 11 al 17 de maig de 2021. Presentació de sol·licituds. Es pot presentar documentació fins el 18 de maig.
 • 8 de juny de 2021. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.
 • 9 al 15 de juny de 2021. Termini per presentar reclamacions a la llista provisional.
 • 18 de juny de 2021. Publicació de la llista de sol·licituds, resoltes les reclamacions.
 • 23 de juny de 2021. Publicació de la llista ordenada.
 •  
 • 7 al 10 de setembre de 2021. Període matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat -pendents de l’avaluació de setembre.
 •  

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini indicat.

Teniu l’enllaç de l’etapa a continuació:

 
 
 
 

Podeu fer la preinscripció de 2 maneres diferents:

 1. Amb sol·licitud electrònica.
 2. Formulari de suport informàtic.
 
 
 
 

AMB SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el responsable o tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.
 •  
 
 

OBTENCIÓ DE L’idCAT MÒBIL

Podeu demanar ajuda per a l’obtenció de l’IDCAT Mòbil des d’aquest enllaç

Oficines on donar-se d’alta de l’idCAT Mòbil. gencat.cat

AMB FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

 •  
 
 
 

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

AMB SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

 • Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • Si l’alumne es major d’edat només cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de l’alumne/a en el mateixos casos establerts en el paràgraf anterior.

AMB FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2021:
  • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2021:
  • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
  • El document d’identitat de l’alumne/a si s’ha identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

4. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

4.1 CRITERIS GENERALS

BATXILLERAT

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

  • Barem: 40 punts.

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Només a l’efecte d’aplicació d’aquest criteri, es considera que un centre d’educació infantil i primària i un de secundària són un centre únic quan el centre d’educació infantil i primària està adscrit tan sols a aquell centre de secundària, d’acord amb l’article 32.4 del Decret 11/2021, de 16 de febrer.

La puntuació també s’aplica quan entre dos centres s’ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

Documentació acreditativa:

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s’al·lega que el germà/ana està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal adjuntar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l’alumne/a si és major d’edat:

  • En el cas de batxillerat de qualsevol modalitat exceptuant la d’arts: Àrea única d’influència quan el domicili es troba dins el mateix municipi del centre en el qual es presenta la sol·licitud de preinscripció -a efectes del domicili habitual o, si s’escau, del lloc de treball, del pare o de la mare, tutor/a, guardador/a de fet o de l’alumne/a, si és major d’edat.

  • En el cas de batxillerat de la modalitat d’arts: Àrea única d’influència quan el domicili es troba en qualsevol municipi de la demarcació dels Serveis Territorials de Lleida -tota la província de Lleida excepte la comarca del Solsonès-.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.

Documentació acreditativa:

Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir les dades del padró, i en aquest cas el domicili s’ha d’acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s’estableix a l’apartat 3.1 d’aquest annex.

Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  • Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  • Barem: 10 punts.

Documentació acreditativa:

Es consulten electrònicament les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el resguard de la sol·licitud s’informa si no s’han pogut obtenir. En aquest cas i quan l’organisme emissor és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar la targeta acreditativa vigent de la discapacitat, durant el període de presentació de documentació que s’estableix a l’apartat 3.1. d’aquest annex.

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

e) Expedient acadèmic.

A l’expedient s’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara cursa l’educació secundària obligatòria en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament calculada amb dos decimals.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés.

En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que actualment cursen quart d’ESO a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

4.2 CRITERI COMPLEMENTARI

BATXILLERAT

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

 1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan el jove forma part d’una família monoparental o bé d’un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.
 
 
 
 
 

5. SELECCIÓ DE MODALITAT I OPTATIVES

Un cop fet el procés de Preinscripció de Batxillerat del Col·legi Episcopal heu d’omplir aquest formulari de selecció i prémer ENVIAR SELECCIÓ D’OPTATIVES.

Rebràs un correu de confirmació de la teva selecció.