LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Cicles Formatius

CURS 2021-2022

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

1. CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

4. CRITERIS DE PRIORITAT

4.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

1. CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • 7 de maig de 2021. Publicació de l’oferta inicial.
 • 11 al 17 de maig de 2021. Presentació de sol·licituds. Es pot presentar documentació fins el 18 de maig.
 • 8 de juny de 2021. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.
 • 9 al 15 de juny de 2021. Termini per presentar reclamacions a la llista provisional- secretaria@cepiscopal.org -.
 • 18 de juny de 2021. Publicació de la llista de sol·licituds, resoltes les reclamacions.
 • 23 de juny de 2021. Publicació de la llista ordenada.
 •  
 • 7 al 10 de setembre de 2021. Període matrícula extraordinària.
 •  

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’ha de presentar al Col·legi Episcopal a través de l’adreça de  correu electrònic secretaria@cepiscopal.org mitjançant el formulari disponible en l’enllaç i en el termini indicat.

Teniu l’enllaç del formulari a continuació:

 
 
 
 

Una vegada enviada la sol·licitud i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

En tot cas, per a la preinscripció a aquest ensenyament la sol·licitud s’ha de presentar al Col·legi Episcopal.

 

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció  durant el termini de presentació de la documentació.

AMB FORMULARI PDF

Documentació acadèmica

 • Presentant el formulari en suport PDF, cal adjuntar-hi la documentació que certifiqui acadèmicament que es compleix amb els requisits d’accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
  • Certificat de notes original i fotocòpia amb nota  mitjana de l’ESO ò…
  • Certificat original i fotocòpia de notes del Curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM) ò…
  • Certificat original i fotocòpia d’haver superat la Prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o qualificació de la prova d’accés.

  Documentació acreditativa:

  • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
  • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés, la qualificació mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
  • Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud i en la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional no s’ha realitzat l’avaluació definitiva, es té en compte la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

 

Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport PDF, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. 

4. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, amb la sol·licitud de preinscripció.

4.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

CFGM

Especificacions que cal tenir en compte:

 •  Els alumnes que han finalitzat l’ESO ha adjuntar el certificat de la qualificació mitjana abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d’estudis d’ESO antics, l’original de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya cal adjuntar el certificat de superació de la prova. Es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre.
 •  Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys en l’any actual han d’adjuntar la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. En el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova.
 • Les persones exemptes de fer la prova d’accés perquè han superat les proves d’accés a la universitat per a més grans de 40 o 45 anys, han d’adjuntar el certificat de superació d’aquesta prova.
 • Si s’al·lega el curs d’orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP): el centre on es van acabar els estudis ha de calcular la qualificació mitjana.
 • Si s’al·lega un títol de tècnic/a auxiliar (FP1) o un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.
 • Si l’alumne/a encara cursa el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà, la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’està cursant.

assignació de places CFGM

Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:

 • Per als alumnes que hi accedeixen per la via de l’ESO o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60 %.
 • Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) es fa una reserva de places del 20 %. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Per als alumnes que hi accedeixen via prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20 %. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d’accés. Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle