LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ. CFGM 2022-2023

Darrera actualització 05.04.2022 10.00 h.

1. CALENDARI DE CFGM

2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA, CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM QUE S'APLICA

2.1 DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA
2.2 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

3. ENLLAÇOS D'INTERÈS

1. CALENDARI CFGM

Calendari del procés de preinscripció i matrícula als Cicles Formatius de Grau Mitjà per al curs 2022-2023. Estigueu atents a tot el procés.

PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Les dates per a l’accés als estudis de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ per a alumnat amb continuïtat d’escolarització -procedents de 4t d’ESO- són:

 • Del 20 al 26 d’abril de 2022, ambdós inclosos. Període de presentació de sol·licituds.
 • 6 de maig de 2022. Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés.
 • Del 6 al 12 de maig de 2022. Termini per presentar una reclamació a l’admissió o exclusió en aquest procés.
 • 16 de maig de 2022. Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés.
 • 9 de juny de 2022. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • 22 de juny de 2022. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
 • 28 de juny de 2022. Publicació de la llista ordenada.
 • 8 de juliol de 2022. Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera.

Un cop descarregada la sol·licitud, emplena-la -amb ordinador-, desa-la i lliura-la a la Secretaria del Col·legi Episcopal conjuntament amb la resta de documentació.

Pots fer tot el procediment i enviar els documents a través del correu electrònic secretaria@cepiscopal.org

 1. Sol·licitud de preinscripció.
 2. Còpia del certificat acadèmic que et permet l’accés al cicle formatiu amb la nota mitjana -1r, 2n i 3r d’ESO-.
 3. Còpia del DNI alumne/a.
 4. Còpia DNI responsable/s, si és menor d’edat.
 5. Còpia del llibre de família -alumne i responsables- si l’alumne és menor d’edat.

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • De l’11 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos. Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada.

2. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA, CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM QUE S'APLICA

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, a la sol·licitud de preinscripció durant el termini establert.

2.1 DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 • Cal adjuntar una còpia del DNI o el NIE de l’alumne/a i, si és menor d’edat, copia de DNI o NIE del/s responsable/s.
 • Cal adjuntar, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials. 
 • També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutor, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. 
 • Si l’alumne/a és menor d’edat cal adjuntar una còpia del llibre de família o còpia del document de filiació.

Es considera un/a alumne/a menor d’edat si durant l’any de presentació de la sol·licitud no ha complert els 18 anys.

2.2 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

 • Qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o qualificació de la prova d’accés.
 • Documentació acreditativa:
  •  Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
   • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés, la qualificació mitjana és qualitativa, cal utilitzar les equivalències següents: insuficient: 3; suficient: 5,5; bé: 6,5; notable: 8, i excel·lent: 10.
   • Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

2.3 CRITERIS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates de l’11 al 15 de juliol de 2022. 
 • Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada. 
 • A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar, si no s’ha presentat encara:
  •  Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. 
  • La matrícula s’anul·la si abans de l’inici del curs no presenten la documentació pendent. 
  • En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, s’ha d’acreditar que s’ha iniciat el tràmit d’homologació o convalidació, amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. A aquests efectes, cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula resta condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació. Els centres han d’informar el Departament d’Educació dels alumnes que tenen matriculats de manera condicional amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment del requisits acadèmics d’accés. 
 • Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se durant el període de matrícula ordinari no se’ls manté la plaça assignada.

2.4 ASSIGNACIÓ

2.4.1.  Procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització.

  • Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:
   • Per als alumnes que hi accedeixen per la via de l’ESO o estudis equivalents es fa una reserva de places del 70%.
   • Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) es fa una reserva de places del 20 %. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació
    professional bàsica o dels cicles formatius de grau bàsic.
   • Per als alumnes que hi accedeixen per la via de la prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de
    places del 10 %.
   • Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves
    d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d’accés.

2.4.1.  Procés per a la resta de l’alumnat.

  • Les places s’assignen a les vacants resultants de l’oferta final, finalitzada l’assignació de l’alumnat admès del procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, segons les vies d’accés establertes en l’apartat anterior