LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

ELS CICLES FORMATIUS AL COL·LEGI EPISCOPAL. CURS 2021-2022

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

25.05.2021 AL 31.05.2021

Cicles Formatius

CURS 2021-2022

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

16.07.2021 ALUMNES ASSIGNATS
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Descarregueu-vos el llistat en format PDF

19 al 23 de juliol de 2021
Període
de matrñicula

16.07.2021 ALUMNES LLISTA ESPERA
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Descarregueu-vos el llistat en format PDF

19 al 23 de juliol de 2021
Període
de matrñicula

08.07.2021 LLISTA ORDENADA
DEFINITIVA
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Descarregueu-vos el llistat en format PDF

16 de juliol de 2021
Publicació
llista admesos

05.07.2021 LLISTA BAREMADA RESOLTES RECLAMACIONS
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Descarregueu-vos el llistat en format PDF

8 de juliol de 2021
Publicació
llista ordenades

23.06.2021 LLISTA BAREMADA
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Descarregueu-vos el llistat ordenat en format PDF

5 de juliol de 2021
Publicació
llista resoltes les reclamacions

1. CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

4. CRITERIS DE PRIORITAT

4.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

1. CALENDARI CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Del 25 al 31 de maigPresentació de sol·licituds (electrònica o de suport informàtic)
Fins al 1 de junyPresentació de documentació
Del 2 de juny al 18 de junyGestió i validació de sol·licituds (per sortir al llistat de barem provisional)
22 de junyRevisió recuperació de notes i validació de sol·licituds, si cal
23​ de juny, fins a les 17.00 hPublicació de llistes amb el barem provisional
De les 13 h del 23 al 30 de junyPresentació de reclamacions
1 de juliolResolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)
5 de juliolPublicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
5 de juliolSorteig del número per al desempat
8 de juliolPublicació de llistes ordenades
16 de juliolPublicació de l’oferta definitiva
16 de juliolPublicació de les llistes d’admesos
Del 19 al 23 de juliolPeríode de matrícula
Del 26 al 30 de juliolFinalització de matrícula dels cicles superiors de FP i gestió de llista d’espera
​1 de setembre​Publicació de centres i cicles amb places vacants
​1 al 3 de setembre​Ampliació de sol·licituds 2a fase d’admissió de participants en la preinscripció
​6 de setembre​Publicació de la llista d’admesos
​7 al 10 de setembre​​Període de matrícula 2a fase (grau superior de FP)

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La preinscripció de formació professional de grau superior es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

 
 
 
 

QUÈ NECESSITO PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC: Quan les sol·licituds de preinscripció es fan electrònicament cal tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. Aquest codi es pot consultar en aquest mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d’identificador, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l’alumne/a i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades.
 • Codi del cicle al qual voleu accedir. Els trobareu a la pestanya Descripció del cicle corresponent dins l’apartat Estudis del web del Departament d’Educació.
 • Documentació identificativa. És necessària quan l’alumne/a no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic: El llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l’alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne és major de 18 només cal presentar el seu DNI. Cal escanejar o fotografiar aquesta documentació i adjuntar-la.
 
 
 
 

Una vegada enviada la sol·licitud i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

AMB FORMAT ELECTRÒNIC

Preinscripció en format electrònic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 2. Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC.
 3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 4. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.
 5. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic. No cal que presentis físicament la preinscripció al centre.

AMB FORMAT INFORMÀTIC

Preinscripció en format informàtic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format informàtic.
 2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 3. Indica el codi dels cicles als quals voleu accedir. Trobareu els codis a la pestanya Descripció de cada estudi.
 4. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció  durant el termini de presentació de la documentació.

Documentació acadèmica

 • Presentant el formulari en suport PDF, cal adjuntar-hi la documentació que certifiqui acadèmicament que es compleix amb els requisits d’accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
  • Certificat de notes original i fotocòpia amb nota  mitjana de l’ESO ò…
  • Certificat original i fotocòpia de notes del Curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM) ò…
  • Certificat original i fotocòpia d’haver superat la Prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • Qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o qualificació de la prova d’accés.

  Documentació acreditativa:

  • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés.
  • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés, la qualificació mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
  • Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud i en la data de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional no s’ha realitzat l’avaluació definitiva, es té en compte la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

 

Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport PDF, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. 

4. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció.

4.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

CFGS

Qualificació mitjana dels estudis que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d’accés.

Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.

Documentació acreditativa

 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.
 • Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

Especificacions que cal tenir en compte:

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat. La qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s’estableix a l’apartat 3.2 d’aquest annex.
 • En el cas dels alumnes pendents de l’avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s’estableix a l’apartat 3.2 d’aquest annex.
 • En el cas que la prova d’accés s’hagi superat en convocatòries d’aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar el certificat de superació, perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar la certificació de superació de la prova abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que s’estableix a l’apartat 3.2 d’aquest annex.
 • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal adjuntar la còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
 • En el cas d’alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys en l’any actua cal adjuntar la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Cal presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
 • Les persones exemptes de fer la prova d’accés perquè han superat les proves d’accés a la universitat per a més grans de 40 o 45 anys: el certificat de superació d’aquesta prova.
 • En el cas que s’al·legui el curs d’orientació universitària (COU): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis, d’acord amb l’establert en la Resolució d’11 d’abril de 2008, de la Secretaria General d’Educació, per la qual s’estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l’expedient acadèmic dels alumnes de batxillerat i cursos d’accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d’abril de 2008).
 • En el cas que s’al·legui un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis, d’acord amb l’establert en la Resolució de 4 de juny de 2001.
 • En el cas dels alumnes que hagin al·legat un estudi estranger. No cal presentar cap certificat en el cas d’homologacions que s’hagin tramitat a Catalunya a partir de 2016, ja que la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal adjuntar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

assignació de places CFGS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen per la resta de les vies de forma proporcional:

 • Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60 %. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 • Per als alumnes que acrediten un títol de tècnic/a de formació professional o d’arts plàstiques i disseny hi ha una reserva del 20 % de les places.

Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:

  • En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
  • En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.

 • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legat.