LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 2023-2024

ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Darrera actualització 18.07.2023 09.00 h

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 1. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, on s’hi poden indicar peticions d’admissió.
 2. La sol·licitud s’ha de presentar al correu electrònic del Col·legi Episcopal de Lleida secretaria@cepiscopal.org, en el termini de presentació de sol·licitud.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària. 

Una vegada enviada la sol·licitud i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

1. CALENDARI DE CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES

2. CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

2.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT
2.2 ASSIGNACIÓ

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1 FORMULARI PDF

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

1. CALENDARI DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Calendari del procés de preinscripció i matrícula als CCFF de Grau Superior per al curs 2023-2024. Estigueu atents a tot el procés.

PREINSCRIPCIÓ AL CFGS D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES

CALENDARI

  • Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023: presentació de sol·licituds
   És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s’accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.
  • Del 26 de maig al 2 de juny de 2023: presentació de documentació.
   Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.
  • 26 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
   Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
  • Del 26 de juny al 3 de juliol de 2023: presentació de reclamacions
   Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l’eina electrònica per a presentar reclamacions.
  • 10 de juliol de 2023: llista ordenada
   Després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.
  • 18 de juliol de 2023: oferta final de places
   Publicació del nombre de places per centre i curs.
  • 18 de juliol de 2023: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
   Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Un cop descarregada la sol·licitud, emplena-la -amb ordinador-, desa-la i lliura-la a la Secretaria del Col·legi Episcopal conjuntament amb la resta de documentació.

Pots fer tot el procediment i enviar els documents a través del correu electrònic secretaria@cepiscopal.org

 1. Sol·licitud de preinscripció.
 2. Còpia del certificat acadèmic que et permet l’accés al cicle formatiu.
 3. Còpia del DNI alumne/a.
 4. Còpia DNI responsable/s, si és menor d’edat.
 5. Còpia del llibre de família -alumne i responsables- si l’alumne és menor d’edat.

MATRÍCULA AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES

 • Del 19 al 24 de juliol de 2023: matriculació
  Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

 • 26 de juliol de 2023: actes públics de gestió de la llista d’espera a cada centre
  Si queden places vacants, el centre les ofereix en un acte públic.

 •  

SEGONA FASE D'ADMISSIÓ

 • El 6 i 7 de setembre de 2023: segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

  Aquest és el termini de presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció.

 •  

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

2. CRITERIS DE PRIORITAT

2.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

 • Qualificació mitjana dels estudis que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d’accés.
 • Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.
 • Documentació acreditativa:
  • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova
   d’accés.
  •  Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
  •  En el cas que s’al·legui un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.

2.2 ASSIGNACIÓ

 • Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen per la resta de les vies de forma proporcional:
  • Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places
   del 60 %. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle
   corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la
   prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
  • Per als alumnes que acrediten un títol de tècnic/a de formació professional o d’arts plàstiques i disseny hi ha
   una reserva del 20 % de les places.
   Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:
   • En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i
    disseny que procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides.
   • En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.
    Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau
    mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.
  • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova,
   o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Les sol·licituds
   s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legat.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1. FORMULARI PDF

Un cop descarregada la sol·licitud, emplena-la -amb ordinador-, desa-la i lliura-la a la Secretaria del Col·legi Episcopal conjuntament amb la resta de documentació.

Pots fer tot el procediment i enviar els documents a través del correu electrònic secretaria@cepiscopal.org

 1. Sol·licitud de preinscripció.
 2. Còpia del certificat acadèmic que et permet l’accés al cicle formatiu.
 3. Còpia del DNI alumne/a.
 4. Còpia DNI responsable/s, si és menor d’edat.
 5. Còpia del llibre de família -alumne i responsables- si l’alumne és menor d’edat.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària. 

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

Accediu a descarregar-vos altre documents que complementen la informació d’aquest espai web