LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2023-2024

Darrera actualització 06.07.2023 9.00 h

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 1. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
 2. La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licitud. Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.
 3. Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

 

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

 

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper. 

1. CALENDARI DE CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

2. CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

2.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT
2.2 ASSIGNACIÓ

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1 FORMULARI ELECTRÒNIC
3.2 FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

1. CALENDARI DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari del procés de preinscripció i matrícula als CCFF de Grau Superior per al curs 2023-2024. Estigueu atents a tot el procés.

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Del 26 de maig a l’1 de juny de 2023: presentació de sol·licituds
  És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s’accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.
 • Del 26 de maig al 2 de juny de 2023: presentació de documentació.
  Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.
 • 26 de juny de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
 • Del 26 de juny (a les 13 h) al 3 de juliol de 2023: presentació de reclamacions
  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l’eina electrònica per a presentar reclamacions.
 • 6 de juliol de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
  Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.
 • 6 de juliol de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
 • 10 de juliol de 2023: llista ordenada
  Després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.
 • 18 de juliol de 2023: oferta final de places
  Publicació del nombre de places per centre i curs.
 • 18 de juliol de 2023: llista d’alumnes admesos i llista d’espera
  Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

MATRÍCULA ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Del 19 al 24 de juliol de 2023: matriculació
  Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

 • 26 de juliol de 2023: actes públics de gestió de la llista d’espera a cada centre
  Si queden places vacants, el centre les ofereix en un acte públic.

 •  

SEGONA FASE D'ADMISSIÓ

 • El 6 i 7 de setembre de 2023: segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

  Aquest és el termini de presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció.

 •  

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

2. CRITERIS DE PRIORITAT

2.1 CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

 • Qualificació mitjana dels estudis que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d’accés.
 • Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.
 • Documentació acreditativa:
  • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova
   d’accés.
  •  Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
  •  En el cas que s’al·legui un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l’ha de calcular el centre on s’han acabat els estudis.

2.2 ASSIGNACIÓ

 • Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen per la resta de les vies de forma proporcional:
  • Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places
   del 60 %. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle
   corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la
   prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
  • Per als alumnes que acrediten un títol de tècnic/a de formació professional o d’arts plàstiques i disseny hi ha
   una reserva del 20 % de les places.
   Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:
   • En primer lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i
    disseny que procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides.
   • En segon lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.
    Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau
    mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.
  • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova,
   o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Les sol·licituds
   s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legat.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licituds establert.

 
 
 
 

3.1 FORMULARI ELECTRÒNIC

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa

 
 
 
 

3.2 FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud: –El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a, als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant aquest any: – El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
  El document d’identitat de l’alumne/a si s’ha identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país
  membre de la Unió Europea. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut
  validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
  – El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o
  institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials
 
 
 
 

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.
En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 
 
 
 

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

Accediu a descarregar-vos altre documents que complementen la informació d’aquest espai web