LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Educació infantil · Educació Primària · ESO

CURS 2021-2022

ENSENYAMENTS OBLIGATORIS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

07.06.2021 LLISTA ALUMNES ADMESOS
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

07.06.2021 ALUMNES LLISTA ESPERA
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

07.06.2021 LLISTA ALUMNES ADMESOS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO

07.06.2021 ALUMNES LLISTA ESPERA
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO

07.05.2021 LLISTA ORDENADA DEFINITIVA
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Descarregueu-vos el llistat amb el barem llistes definitives en format PDF

7 de juny de 2021. Publicació de la llista d'admesos/es

07.05.2021 LLISTA ORDENADA DEFINITIVA
ESO

Descarregueu-vos el llistat amb el barem llistes definitives en format PDF

7 de juny de 2021. Publicació de la llista d'admesos/es

30.04.2021 BAREM RESOLT EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA

Descarregueu-vos el llistat amb el barem resoltes les reclamacions en format PDF

7 de maig de 2021. Publicació de la llista ordenada

30.04.2021 BAREM RESOLT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ESO

Descarregueu-vos el llistat amb el barem resoltes les reclamacions en format PDF

7 de maig de 2021. Publicació de la llista ordenada

19.04.2021 BAREM PROVISIONAL EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Descarregueu-vos el llistat provisional en format PDF

Del 20 al 26 d’abril de 2021. Termini de reclamació de la puntuació provisional: utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

19.04.2021 BAREM PROVISIONAL EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ESO

Descarregueu-vos el llistat provisional en format PDF

Del 20 al 26 d’abril de 2021. Termini de reclamació de la puntuació provisional: utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

1. CALENDARI EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

4. CRITERIS DE PRIORITAT

4.1 CRITERIS GENERALS
4.2 CRITERI COMPLEMENTARI

1. CALENDARI EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

Calendari del procés de preinscripció i matrícula als Ensenyaments Obligatoris per al curs 2021-2022. Estigueu atents a tot el procés.

 • Del 15 al 24 de març de 2021. Presentació de sol·licituds d’Educació Infantil i Educació Primària.
 • Del 17 al 24 de març de 2021. Presentació de sol·licituds de l’ESO.
 • La documentació es pot presentar fins al 26 de març de 2021.
 •  
 • 19 d’abril de 2021. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Del 20 al 26 d’abril de 2021. Termini de reclamació de la puntuació provisional: utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • 30 d’abril de 2021. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.
 •  
 • 5 de maig de 2021. Sorteig del número de desempat: a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
 •  7 de maig de 2021. Publicació de la llista ordenada.
 • Del 26 al 28 de maig de 2021. Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici).
 •  
 • 4 de juny de 2021. Publicació de l’oferta final.
 • 7 de juny de 2021. Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera.
 • Del 14 al 18 de juny de 2021. Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’ESO.
 • Del 28 de juny al 2 de juliol de 2021. Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO.
 • 30 de setembre de 2021. Publicació de la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió.
 •  

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini indicat.

Teniu l’enllaç de cada etapa a continuació:

 
 
 
 

Podeu fer la preinscripció de 2 maneres diferents:

 1. Amb sol·licitud electrònica.
 2. Formulari de suport informàtic.
 
 
 
 

AMB SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el responsable o tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.
 •  
 
 

OBTENCIÓ DE L’idCAT MÒBIL

Podeu demanar ajuda per a l’obtenció de l’IDCAT Mòbil des d’aquest enllaç

Oficines on donar-se d’alta de l’idCAT Mòbil. gencat.cat

AMB FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

 •  
 
 
 

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

AMB SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de
RALC de l’alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa.

 • Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutors, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

AMB FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Documentació identificativa

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.
 • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la
  persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

4. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

4.1 CRITERIS GENERALS

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

 

4.2 CRITERI COMPLEMENTARI

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO