LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

LLISTATS ENSENYAMENTS OBLIGATORIS

EDUCACIÓ INFANTIL · EDUCACIÓ PRIMÀRIA · ESO. CURS 2023-2024

Darrera actualització 03.05.2023 09.00 h.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

EDUCACIÓ INFANTIL · EDUCACIÓ PRIMÀRIA · ESO

1. CALENDARI EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

2. CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

2.1 CRITERIS PRIORITARIS
2.2 CRITERIS COMPLEMENTARIS

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1 FORMULARI ELECTRÒNIC
3.2 FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

1. CALENDARI EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

Calendari del procés de preinscripció i matrícula als Ensenyaments Obligatoris per al curs 2023-2024. Estigueu atents a tot el procés.

PREINSCRIPCIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 • Del 6 al 20 de març. Presentació i/o modificació de sol·licituds de preinscripció.
 • Del 21 al 22 de març. Presentació de documentació.
 • 21 d’abril. Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Del 21 al 27 d’abril. Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional.
 • 3 de maig. Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, resoltes les reclamacions.
 • 11 de maig. Publicació de la llista de sol·licituds ordenada.
 • 12 de juny. Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera.
 •  

PREINSCRIPCIÓ A
L'ESO

 • Del 8 al 20 de març. Presentació i/o modificació de sol·licituds de preinscripció.
 • Del 21 al 22 de març. Presentació de documentació.
 • 21 d’abril. Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • Del 21 al 27 d’abril. Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional.
 • 3 de maig. Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, resoltes les reclamacions.
 • 11 de maig. Publicació de la llista de sol·licituds ordenada.
 • 12 de juny. Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera.
 •  

MATRÍCULA INFANTIL I PRIMÀRIA

 • Del 20 al 28 de juny. Període de matriculació d’Educació Infantil i Primària.
 • Del 30 de juny al 2 de setembre. Gestió de la llista d’espera.
 • 30 de setembre. Llista d’alumnes matriculats.
 •  

MATRÍCULA A L' ESO

 • Del 20 al 28 de juny. Període de matriculació d’ESO.
 • Del 30 de juny al 2 de setembre. Gestió de la llista d’espera.
 • 30 de setembre. Llista d’alumnes matriculats.

Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats. En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

2. CRITERIS DE PRIORITAT

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

 
 
 
 

2.1 CRITERIS PRIORITARIS

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

 

2.2 CRITERIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

En cas que hi hagi un empat en la puntuació dels criteris prioritaris, s’apliquen els criteris complementaris següents

 
 
 
 
 

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licituds establert.

 
 
 
 

3.1 FORMULARI ELECTRÒNIC

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

 
 
 
 

3.2 FORMULARI DE SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

 
 
 
 

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de
sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.
En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 
 
 
 

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

Accediu a descarregar-vos altre documents que complementen la informació d’aquest espai web