LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PREINSCRIPCIONS CFGS

Descarrega’t el full de preinscripció.

 Calendari

 • Publicació de l’oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació:  fins al 2 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de juny de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 22 al 26 de juny de 2017
 • Termini per presentar el certificat de la qualificació del batxillerat o del grau mitjà (si s’han finalitzat els estudis el mes de juny): fins al 26 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 28 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 29 de juny de 2017, a les 11 h (serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 3 de juliol de 2017
 • Publicació de l’oferta final: 11 de juliol de 2017
 • Llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 12 de juliol de 2017
 • Termini per fer la matrícula: del 13 al 20 de juliol de 2017

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert al centre que s’ha demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar-les i assignar les places; el criteri s’aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se’n té.Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteri de prioritat per a l’assignació de places

Segons la via d’accés s’apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

Via del batxillerat o estudis equivalents: 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, els sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

Alumnes que acrediten un títol de tècnic/a i també formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior: 20%.
Es considera formació relacionada:

 • el curs de formació específic d’accés a cicles de grau superior (CAS),
 • el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior,
 • la formació per a les proves d’accés i
 • el curs de preparació per a les proves d’accés.

Per aquesta via s’apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 2. Alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 4. Alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació al·legada

Via de la prova d’accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l’accés: 20%. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen  entre la resta de les vies de forma proporcional.

Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s’assignen a les persones amb títol de tècnic/a de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l’accés a cicles de grau superior ni la prova d’accés, amb les prioritats següents:

 1. Procedir de la mateixa família professional o d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 2. Procedir d’una família professional no afí.

 

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la forma d’accés que cal acreditar:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d’accés o
 • certificat de la qualificació de la formació relacionada amb l’accés.

 

– Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

– Les persones que han superat la prova d’accés a catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

– Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l’original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

– Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d’alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.