LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

DESCARREGA’T EL DOCUMENT DE PREINSCRIPCIÓ

MOLT IMPORTANT. Per poder validar el procés de preinscripció és obligatori informar al Departament d’Ensenyament d’una adreça de correu electrònic. 

BATXIBAC

1. TERMINIS

2. DOCUMENTACIÓ

  1. Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l’original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
    Els alumnes menors d’edat també han de presentar:

    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

    Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que puguin aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

  2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

3. REQUISITS

Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l’acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.