LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1. CALENDARI

2. GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Novetats per als cicles formatius de grau superior de formació professional

S’’implanta la sol·licitud electrònica, que implica:

• Identificació del sol·licitant.
• Lligam de l’alumne amb el RALC de forma automàtica.
• Registre electrònic de la sol·licitud (S@rcat).

En la preinscripció als cicles de grau superior s’elimina la presentació del model de sol·licitud en paper.

Es recuperen les qualificacions de tots els alumnes que al·leguen el batxillerat o un cicle de de formació professional de grau mitjà com a requisit d’accés, finalitzat a Catalunya els cursos 2016-2017 o 2017-2018.

Pas 1. Formalitzar la sol·licitud de preinscripció

El personal que el director o directora determini atén els ciutadans per formalitzar les sol·licituds. És especialment important posar a disposició dels alumnes els ordinadors necessaris per emplenar les sol·licituds electròniques o amb suport informàtic.

Novetat

Sol·licitud electrònica
(només per als CCFF GS)

Poden fer ús de la sol·licitud electrònica els alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, usuari GICAR, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

Més informació sobre la identificació digital.

El ciutadà s’identifica electrònicament, introdueix el número d’identificador de l’alumne i emplena la sol·licitud electrònica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds.

Un cop enviada electrònicament, la sol·licitud de preinscripció queda automàticament vinculada amb les dades de l’alumne disponibles al RALC, també queda registrada al registre electrònic (S@rcat), i participa al procés de preinscripció.

No cal presentar cap resguard ni documentació identificativa de l’alumne ni de la seva filiació.

Només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació:

Sol·licitud emplenada amb suport informàtic

El ciutadà ha d’emplenar el formulari amb suport informàtic dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, ha de presentar el comprovant de la sol·licitud degudament signat, amb la documentació identificativa (DNI, NIE, passaport) i de filiació, dins el termini previst per presentar la documentació.

És convenient revisar que les dades del comprovant corresponen amb les que mostra l’aplicació. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si escau.

Per als cicles formatius de grau superior, només en els casos en què és impossible recuperar les qualificacions del requisit d’accés al·legat, l’alumne ha de presentar el comprovant de la sol·licitud junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst per a la presentació de documentació:

En aquest cas, cal recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.

Cal registrar la sol·licitud al registre d’entrada de documents i fer constar les dades del registre en totes les còpies de la sol·licitud, especialment en la que es lliura al ciutadà. El comprovant s’ha hagut de presentar dins el termini de presentació de documentació. Si no es presenta, la sol·licitud no participa en el procés de preinscripció.

 

Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet i la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, al centre demanat en primer lloc i en el termini establert.

En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s’aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Documentació identificativa

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin aquesta documentació.

Criteri de prioritat per a l’assignació de places

Segons la via d’accés a aquests ensenyaments s’apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

– Via d’accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

– Via d’accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:

En un primer grup, els alumnes que acrediten haver cursat el curs de formació específic d’accés a cicles de grau superior (CAS), o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior en el següent ordre:

  1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.
  2. Alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
  3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
  4. Alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.

* a partir d’aquí, curs de preparació.

En un segon grup, els alumnes que acrediten formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.

I en un tercer grup, els alumnes que no acrediten cap de les formacions anteriors, en l’ordre següent:

Primer. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.

Segon. Els que procedeixen d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

– Via d’accés: prova d’accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l’accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la via d’accés que s’ha d’acreditar:

  • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
  • certificat de la qualificació de la prova d’accés.

– Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

– Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

– Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

– Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

– Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l’original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

– Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

– Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

– Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.

Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell

Els esportistes d’alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.