PREINSCRIPCIONS CURS 2019-2020

DOCUMENTS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l’oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el terminis establerts.

Les sol·licituds s’ordenen a partir de l’aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

 • Del 29 de març al 9 d’abril de 2019, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
 • Del 14 al 21 de maig, per al batxillerat.
 • Del 29 de maig al 5 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional.
 • Del 6 de maig al 7 de juny, per als ensenyaments esportius (primer període).

PRINCIPALS NOVETATS

Tots els ensenyaments

Majoria d’edat i formalització de la preinscripció. S’estableix que l’alumne o alumna que fa els 18 anys durant l’any 2019 pot presentar i signar la sol·licitud, independentment que tingui o no els 18 anys en el moment de presentar la preinscripció.

Ensenyaments obligatoris i batxillerat

Eliminació de dos criteris complementaris. Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que el pare, mare, tutors o germans siguin exalumnes del centre.

ESO

Eliminació de l’avaluació de setembre. Aquest fet modifica parcialment la gestió de la preinscripció, a més de l’ESO, de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

Batxillerat i cicles formatius d’FP de grau mitjà

Sol·licitud electrònica

 • Implica la identificació de l’alumne o alumna i de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.
 • No cal presentar cap documentació d’identificació al centre perquè la sol·licitud es consideri presentada. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera opció.
 • Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.

Acreditació de criteris

 • Proximitat al domicili de l’alumne o alumna. Les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants.
 • Discapacitat, i família nombrosa o monoparental. S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Cicles formatius d’FP de grau superior

Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.