LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Darrera actualització 02.04.2024 8.50 h.

CURS 2024-2025

PREINSCRIPCIÓ A L'ETAPA DE BATXILLERAT

Calendari del procés de preinscripció i matrícula al Batxillerat de les diferents modalitats per al curs 2024-2025. Estigueu atents a tot el procés.

INICI DEL PROCÉS

1. CALENDARI

 • 16 d’abril de 2024
  Publicació de l’oferta inicial
 • Del 18 al 25 d’abril de 2024
  Període de presentació de sol·licituds
 • 17 de maig de 2024
  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció provisional
 • Del 17 al 23 de maig de 2024
  Termini de presentar una reclamació
 • 29 de maig de 2024
  Publicació de la llista de sol·licituds, un cop resoltes les reclamacions
 • 29 de maig de 2024
  Sorteig del número de desempat
 • 3 de juny de 2024
  Publicació de la llista ordenada
 • 20 de juny de 2024
  Publicació de l’oferta final. Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera.
 • Del 21 de juny a l’1 de juliol de 2024
  Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat.

2.A PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS BATXILLERAT

 • La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web preinscripcio.gencat.cat, en el termini de presentació de sol·licituds.
  • Per poder formalitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI electrònic o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.
  • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden usar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat. En aquest cas, cal adjuntar, al formulari, el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no se n’ha de presentar cap còpia al centre. La presentació de la sol·licitud es pot acreditar amb el resguard corresponent, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud, on consten la data i número del registre d’entrada.
 • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, se’n poden modificar les dades dels criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
  • Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar
   altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO diferents dels centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considera que hi hagi una duplicitat de sol·licituds.

2.B PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS BATXIBAC

En cas d’accedir als estudis de doble de titulació de batxillerat i baccalauréat

 • 21 de març de 2024
  Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per aquests ensenyaments. 13 places
 • Del 2 al 8 d’abril de 2024
  Període de presentació de sol·licituds al centre.
 • 15 d’abril de 2024
  Publicació al centre de la llista d’admesos

BATXIBAC. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR -AL COL·LEGI EPISCOPAL-

 1. Cal presentar el formulari emplenat juntament amb tota la documentació al centre sol·licitat.
 2. Tots els alumnes majors d’edat han de presentar el DNI.
 3. Els alumnes menors d’edat han de presentar la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el DNI de la persona sol·licitant, o la targeta de residència si la persona és estrangera.
 4. Les persones que al·leguin el compliment d’algun criteri de prioritat, han de presentat la documentació que ho justifiqui.
 5. Cal que presentin la documentació que acreditin el seu nivell B1 de francès.

3. CRITERIS PRIORITARIS

 • Existència de germans escolaritzats al centre. 50 punts.
  S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s’aplica aquest criteri en el cas que els germans estiguin matriculats en els ensenyaments de primer cicle d’educació infantil i es vulgui accedir a un altre ensenyament en el mateix centre educatiu.
 • Proximitat al domicili
  El domicili habitual es troba a la zona educativa del centre. 30 punts.
  L’adreça del lloc de treball d’un dels responsables és dins la zona educativa del centre. 20 punts.
  El domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa. 10 punts.
  Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat que es doni més d’un dels supòsits previstos.
 • Renda anual de la unitat familiar
  El pare o mare o tutor/a legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 15 punts.

EXPEDIENT ACADÈMIC

 • Per l’expedient, s’atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne/a encara cursa l’educació secundària obligatòria en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament -habitualment la nota mitjana fins a 3r d’ESO-.

4. CRITERIS COMPLEMETARIS

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a legal o germans.
  Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a legal o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %. 15 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. 10 punts.
 • Formar part d’una família nombrosa. 10 punts.
 • Pel fet de formar part d’una família monoparental. 10 punts.
 • Alumne/a nascut en un part múltiple. 10 punts.
 • Alumne/a en situació d’acolliment familiar. 10 punts.
 • Víctima de violència de gènere o terrorisme. 10 punts.

A TENIR EN COMPTE

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador del RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a legal, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo, si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris d’assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
 • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

CRITERIS
PRIORITARIS
Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola.En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.
CRITERIS COMPLEMENTARISEs comptabilitzen en cas d'empat als criteris prioritaris
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa.Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
El fet d'haver nascut en un part múltiple S'acredita amb el llibre de família.
La situació d'acolliment familiar S'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Víctima de violència de gènere o de terrorisme S'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

DADES

Les dades reflectides en aquest espai són gestionades i facilitades pel Departament d’Educació. Per veure si estan actualitzades us podeu referir a aquest espai