LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Darrera actualització 27.02.2024 8.50 h.

CURS 2024-2025

PREINSCRIPCIÓ A L'ETAPA DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Calendari del procés de preinscripció i matrícula als Ensenyaments de Cicles Formatius de Grau Superior per al curs 2024-2025. Estigueu atents a tot el procés.

INICI DEL PROCÉS

1. CALENDARI

 • 23 de maig de 2024
  Publicació de l’oferta inicial
 • Del 24 al 30 de maig de 2024
  Període de presentació de sol·licituds
 • 31 de maig de 2024
  Límit presentació de la documentació
 • 26 de juny de 2024
  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció provisional
 • Del 26 de juny a l’1 de juliol de 2024
  Termini per presentar reclamacions
 • 4 de juliol de 2024
  Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció, un cop resoltes reclamacions
 • 4 de juliol de 2024
  Sorteig del número de desempat
 • 11 de juliol de 2024
  Publicació de l’oferta final i publicació de les places de primera assignació.
 • Del 15 al 18 de juliol de 2024
  Període de matrícula pels alumnes de primera assignació
 • 30 de juliol de 2024
  Publicació de les places de segona assignació.
 • Del 2 al 6 de setembre
  Període de matrícula per als alumnes de segona assignació

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS CCFF GS

 • La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web preinscripcio.gencat.cat, en el termini de presentació de sol·licituds.
  • Per poder formalitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNI electrònic o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.
  • Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden usar el formulari en suport informàtic disponible al web preinscripcio.gencat.cat. En aquest cas, cal adjuntar, al formulari, el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.
  • El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no se n’ha de presentar cap còpia al centre. La presentació de la sol·licitud es pot acreditar amb el resguard corresponent, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud, on consten la data i número del registre d’entrada.
 • Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, se’n poden modificar les dades dels criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
  • Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar
   altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO diferents dels centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considera que hi hagi una duplicitat de sol·licituds.

3. CRITERIS ESPCÍFICS DE PRIORITAT

 • – Qualificació mitjana dels estudis, del curs o del certificat de professionalitat que permeten accedir-hi o qualificació de la prova d’accés. Si no s’acredita la qualificació dins els terminis previstos, la sol·licitud no s’assigna.

  DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

  • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis, del curs o del certificat de professionalitat que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.

  Si en el certificat acadèmic al·legat dels estudis que donen dret a l’accés, la qualificació és qualitativa, cal utilitzar les equivalències següents: insuficient, 3; suficient, 5,5; bé, 6,5; notable, 8, i excel·lent, 10. Si la qualificació de la prova d’accés és “apte/a”, es considera que és un 5.

A TENIR EN COMPTE

Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador del RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutor/a legal, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo, si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris d’assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Si és menor d’edat, i no té número identificador del RALC:
  • el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • el DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
 • Si l’alumne és major d’edat, cal adjuntar DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne, a efecte de validar-ne la identitat.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

CRITERIS
PRIORITARIS
Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola.Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l'escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s'aporta el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s'haurà de presentar el model de l'Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l'activitat.
Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials.
CRITERIS COMPLEMENTARISEs comptabilitzen en cas d'empat als criteris prioritaris
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família nombrosa.Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol de família nombrosa.
Per acreditar que l'alumne forma part d'una família monoparental Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà adjuntar el títol de família monoparental.
El fet d'haver nascut en un part múltiple S'acredita amb el llibre de família.
La situació d'acolliment familiar S'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
Condició d’esportista d’alt rendiment o d’alt nivell Còpia del BOE on es publica aquesta condició de l’alumne, i que en tot cas ha d etenir una antiguitat inferior als 5 anys (o 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o certificat del Consell Català de l’Esport que acredita la condició d’esportista d’alt rendiment de l’alumne.
Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l'alumne, del pare o la mare o d'algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Víctima de violència de gènere o de terrorisme S'acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l'Interior.

5. RESERVA DE PLACES ALS CCCFF
DE GRAU SUPERIOR

Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:

 • 80 % de les places
  Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat i del títol tècnic/a de formació professional. D’aquestes, el 55 % són per a les persones que al·leguen el batxillerat i, el 45 %, per a les que accedeixen amb el títol de tècnic/a de formació professional. Són prioritàries les sol·licituds de les persones que han acabat (o acabaran) els estudis els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, respecte de les persones que els han acabat en cursos anteriors.
 • 15 % de les places
  Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, que tenen l’exempció total d’aquesta prova o han superat el curs de formació preparatori per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
  Per aquesta via també accedeixen les persones que tenen un títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny, els que han aprovat les provés d’accés a la universitat, així com els graduats universitaris i la resta que han obtingut titulacions i certificats declarats equivalents a l’efecte d’accedir a un cicle de formació professional de grau superior.
 • 5 % de les places
  •  Per als alumnes que accedeixen per la via del títol de tècnic/a superior de formació professional es reserva un 5 % de les places. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana de l’estudi al·legat.
  • Per als alumnes que accedeixen per la via del certificat de professionalitat, s’assignen fins a un 5 % de l’oferta de places. Per aquesta via accedeixen els alumnes que han obtingut un o diversos certificats de professionalitat integrats en el cicle formatiu a què es demana accedir. Aquestes assignacions no ocupen places de l’oferta ordinària, ja que els alumnes es matriculen parcialment als mòduls professionals que els manquin per obtenir el títol de tècnic/a superior.

DADES

Les dades reflectides en aquest espai són gestionades i facilitades pel Departament d’Educació. Per veure si estan actualitzades us podeu referir a aquest espai