LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

SECRETARIA ACADÈMICA

SOL·LICITUD NIVELL DE CATALÀ C

Per poder obtenir el certificat del nivell de català C –nivell de suficiència de català– cal complir un dels següents requisits:

FORMULARI DE CONTACTE

Cal omplir/seleccionar els camps indicats amb * 

PROTECCIÓ DE DADES RGPD
Vostè envia aquesta comunicació i ens facilita les seves dades i/o del/s seu//seva fill/a de les que és responsable i propietari. El Col·legi Episcopal garanteix l'adopció de les mesures necessàries pel tractament de les dades personals d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679.