LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

SECRETARIA ACADÈMICA

TAULES DE CONVALIDACIONS CURS 2023-2024

CONVALIDACIONS A CICLES FORMATIUS CURS 2023-2024

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

 • Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
 • Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
 •  Tenir unitats de competència acreditades.
 • Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

La sol·licitud en línia, adjuntada al peu d'aquesta pàgina web, cal omplir-la i fer-la arribar al Col·legi entre el 2o de setembre i el 5 d'octubre de 2022.

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir un títol de formació professional de segon grau.
 • Tenir altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior.
 • Haver fet estudis universitaris, encara que no s'hagin acabat (únicament per a possibles convalidacions d'unitats formatives de títols de tècnic/a superior).
 • Haver cursat mòduls professionals.
 • Haver fet estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

 

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Documentació relacionada amb la convalidació (o convalidacions) sol·licitada en el formulari d’inscripció

 • Haver cursat un títol d’un cicle formatiu diferent
 • Haver superat crèdits d’un títol LOGSE equivalent al títol LOE
  • Certificat acadèmic personal dels estudis cursats
 • Acreditar unitat/s de competència que forma/en part del Catàleg de qualificacions professionals:
  • Certificat de professionalitat, d’acreditació parcial o certificat d’acreditació de competències
 • Validar, acreditat o tenir reconeguts per experiència professional, determinats crèdits, mòduls o unitats formatives:
  • Certificat de l’acreditació
 •  
Què són les convalidacions directes?
 • Les que poden sol·licitar les persones que han cursat un cicle de formació professional inicial o específica.

 

Què és un crèdit (o mòdul) professional transversal?
 • És un crèdit (o mòdul professional) comú al currículum de diversos cicles que treballa les capacitats que necessiten els tècnics o tècnics superiors; ho són, per exemple, formació i orientació laboral (FOL), relacions en l’equip de treball

 

Es pot convalidar la formació i orientació laboral (FOL)?
 • Si s’ha superat en un cicle de grau mitjà LOGSE, es pot  convalidar per FOL de qualsevol cicle de grau mitjà LOGSE o per la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat en un cicle de grau superior LOGSE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat en un cicle LOE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o LOE.(RET) i empresa i iniciativa emprenedora (EIE).

 

Es pot convalidar empresa i iniciativa emprenedora (EIE) a partir d’un altre cicle formatiu?
 • Si s’ha superat AGCPE (administració, gestió i comercialització de la petita empresa) en un cicle LOGSE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat EIE en un cicle LOE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
 • Si es té el títol de tècnic/a en gestió administrativa o de tècnic/a superior en administració i finances, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

 

La matèria optativa de formació laboral del batxillerat LOGSE, amb què es pot convalidar dels cicles formatius?
 • Únicament amb FOL de qualsevol cicle formatiu LOGSE.

 

Es pot convalidar la UF2 de FOL d’un cicle formatiu LOE?
 • Es pot convalidar si es té el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos, expedit segons el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

 

Quines convalidacions es poden sol·licitar si s’ha cursat un cicle formatiu i ara se’n vol fer un altre?
 •  Per als títols de formació professional específica LOGSE, consulteu l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003) i la correcció d’errades posterior (DOGC núm. 3829, de 24.2.2003).
 • Per als títols de formació professional inicial LOE, consulteu els annexos dels reials decrets on s'estableixen les convalidacions de cada títol publicat.
 • Per a les convalidacions entre mòduls professionals de formació professional, consulteu l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre (BOE núm. 281, de 20.11.2014).
Què són les convalidacions singulars?
 • Les que poden sol·licitar les persones que han cursat cicles formatius, estudis universitaris, mòduls professionals experimentals, formació professional de segon grau, estudis oficials d’idiomes o altres estudis amb validesa acadèmica oficial.

 

Es pot sol·licitar una convalidació singular si no s’han acabat els estudis universitaris?
 • Sí, es pot demanar.

 

Pot sol·licitar una convalidació d'una unitat formativa o crèdit transversal qui tingui un títol de tècnic/a especialista (FP2)?
 • Si el títol és de la família administrativa i comercial, es pot obtenir la convalidació de FOL LOGSE, UF1 de FOL LOE i EIE (el que correspongui a la inscripció).

 

Es pot convalidar la llengua estrangera dels cicles formatius si s’han fet estudis d’idiomes?
 • Sempre que la formació rebuda sigui reglada i condueixi a l’expedició d’un títol oficial d’escola oficial d'idiomes o d’un títol universitari que inclogui idiomes, etc.
 • En general es requereix el nivell B1 europeu per a grau mitjà i el B2 per a grau superior.

 

Es poden convalidar cursets que tinguin relació amb continguts del cicle formatiu?
 • No, perquè cal acreditar formació reglada, és a dir, formació amb valor acadèmic i conduent a l’expedició d’un títol oficial.

 

Es poden convalidar els mòduls professionals si es tenen unitats de competència acreditades?
 • Només si estan acreditades oficialment, formen part del catàleg de qualificacions professionals (cal presentar el certificat de professionalitat corresponent) i es demana pel cicle formatiu pel qual s'ha atorgat l'acreditació.

 

Es poden demanar convalidacions si es pot acreditar experiència laboral, crèdits i/o mòduls o unitats formatives per al Qualifica’t, Acredita’t o Reconeixement validats?
 • Sí, amb el certificat corresponent i si es tracta del mateix cicle formatiu.

 

Cal inscriure’s d’allò que se sol·licita convalidar o tenir exempció?
 • Sí; en el formulari d’inscripció hi han de constar tots els crèdits o unitats formatives que es vol avaluar però cal especificar-hi de quins es demana convalidació o exempció.

 

La convalidació és automàtica segons els estudis cursats o cal sol·licitar-la?
 • Cal sol·licitar-la explícitament. Atès que les convalidacions per als cicles formatius LOE computen 5 punts als efectes del càlcul de la mitjana global del cicle, l’aspirant pot triar entre sol·licitar la convalidació o examinar-se del crèdit o la unitat formativa.
 • En ambdós casos s'ha de fer constar al formulari d’inscripció.

 

Quan s'ha de sol·licitar la convalidació singular?
 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any, fins a la data límit que es prevegi a la convocatòria en curs. Només es tindrà en compte si s'han presentat la sol·licitud i la documentació pertinents per a la convalidació singular dins de termini i sempre que s'hagi indicat en el formulari d'inscripció a les proves.

 

Com se sap si la convalidació singular ha estat atorgada?
 • El centre examinador ho comunica a la persona interessada; les sol·licituds presentades fora de termini no s’admeten. 

 

Cal pagar l’import de la inscripció als crèdits o unitats formatives si se’n demana la convalidació o l'exempció?
 • El cost total de la inscripció es calcula sobre el nombre de crèdits o unitats formatives inscrits i, per tant, s’hi inclouen els que es volen convalidar o quedar-ne exempt/a (excepte el crèdit de síntesi o el mòdul professional de projecte).
 
Per sol·licitar una convalidació cal aportar documents justificatius originals?
 • Sí que cal. Si els documents es presenten personalment, juntament amb l’original cal presentar una fotocòpia per ser autenticada; si s’envien per correu certificat, cal que les fotocòpies estiguin compulsades.
 
Cal presentar la fotocòpia del document d'identitat?
 • Dins del termini fixat a la convocatòria, si no s'ha pogut validar automàticament, cal presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport al centre seu de les proves.