SECRETARIA ACADÈMICA

CONVALIDACIONS A CICLES FORMATIUS

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

 • Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
 • Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
 •  Tenir unitats de competència acreditades.
 • Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

 

La sol·licitud en línia, adjuntada al peu d'aquesta pàgina web, cal omplir-la i fer-la arribar al Col·legi entre l'1 i el 30 d'octubre de 2020.

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

 • Tenir un títol de formació professional de segon grau.
 • Tenir altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior.
 • Haver fet estudis universitaris, encara que no s'hagin acabat (únicament per a possibles convalidacions d'unitats formatives de títols de tècnic/a superior).
 • Haver cursat mòduls professionals.
 • Haver fet estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

 

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

 • Per poder-ho sol·licitar cal tenir experiència laboral.
 • La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Documentació relacionada amb la convalidació (o convalidacions) sol·licitada en el formulari d’inscripció

 • Haver cursat un títol d’un cicle formatiu diferent
  • Títol o resguard de tramitació del títol
 • Haver superat crèdits d’un títol LOGSE equivalent al títol LOE
  • Certificat acadèmic personal dels estudis cursats
 • Acredito unitat/s de competència que forma/en part del Catàleg de qualificacions professionals:
  • Certificat de professionalitat, d’acreditació parcial o certificat d’acreditació de competències
 • He validat, acreditat o tinc reconeguts per experiència professional, determinats crèdits, mòduls o unitats formatives:
  • Certificat de l’acreditació

Documentació de l’exempció sol·licitada

 • Acredito experiència professional a l’efecte d’exempció de la formació en centres de treball:
  • Informe de vida laboral, contractes laborals i certificat o informe on constin les hores d’experiència laboral, l’activitat i les funcions que s’han portat a terme
Què són les convalidacions directes?
 • Les que poden sol·licitar les persones que han cursat un cicle de formació professional inicial o específica.

 

Què és un crèdit (o mòdul) professional transversal?
 • És un crèdit (o mòdul professional) comú al currículum de diversos cicles que treballa les capacitats que necessiten els tècnics o tècnics superiors; ho són, per exemple, formació i orientació laboral (FOL), relacions en l’equip de treball

 

Es pot convalidar la formació i orientació laboral (FOL)?
 • Si s’ha superat en un cicle de grau mitjà LOGSE, es pot  convalidar per FOL de qualsevol cicle de grau mitjà LOGSE o per la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat en un cicle de grau superior LOGSE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat en un cicle LOE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o LOE.(RET) i empresa i iniciativa emprenedora (EIE).

 

Es pot convalidar empresa i iniciativa emprenedora (EIE) a partir d’un altre cicle formatiu?
 • Si s’ha superat AGCPE (administració, gestió i comercialització de la petita empresa) en un cicle LOGSE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat EIE en un cicle LOE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
 • Si es té el títol de tècnic/a en gestió administrativa o de tècnic/a superior en administració i finances, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

 

La matèria optativa de formació laboral del batxillerat LOGSE, amb què es pot convalidar dels cicles formatius?
 • Únicament amb FOL de qualsevol cicle formatiu LOGSE.

 

Es pot convalidar la UF2 de FOL d’un cicle formatiu LOE?
 • Es pot convalidar si es té el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos, expedit segons el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

 

Quines convalidacions es poden sol·licitar si s’ha cursat un cicle formatiu i ara se’n vol fer un altre?
 •  Per als títols de formació professional específica LOGSE, consulteu l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003) i la correcció d’errades posterior (DOGC núm. 3829, de 24.2.2003).
 • Per als títols de formació professional inicial LOE, consulteu els annexos dels reials decrets on s'estableixen les convalidacions de cada títol publicat.
 • Per a les convalidacions entre mòduls professionals de formació professional, consulteu l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre (BOE núm. 281, de 20.11.2014).
 
Com se sap si una convalidació directa ha estat atorgada?
 • Consultant la llista provisional de persones admeses que es publica al web del Departament d’Ensenyament (la llista inclou la resolució de la comissió avaluadora del centre examinador).
 
Què són les convalidacions singulars?
 • Les que poden sol·licitar les persones que han cursat cicles formatius, estudis universitaris, mòduls professionals experimentals, formació professional de segon grau, estudis oficials d’idiomes o altres estudis amb validesa acadèmica oficial.

 

Es pot sol·licitar una convalidació singular si no s’han acabat els estudis universitaris?
 • Sí, es pot demanar.

 

Pot sol·licitar una convalidació d'una unitat formativa o crèdit transversal qui tingui un títol de tècnic/a especialista (FP2)?
 • Si el títol és de la família administrativa i comercial, es pot obtenir la convalidació de FOL LOGSE, UF1 de FOL LOE i EIE (el que correspongui a la inscripció).

 

Es pot convalidar la llengua estrangera dels cicles formatius si s’han fet estudis d’idiomes?
 • Sempre que la formació rebuda sigui reglada i condueixi a l’expedició d’un títol oficial d’escola oficial d'idiomes o d’un títol universitari que inclogui idiomes, etc.
 • En general es requereix el nivell B1 europeu per a grau mitjà i el B2 per a grau superior.

 

Es poden convalidar cursets que tinguin relació amb continguts del cicle formatiu?
 • No, perquè cal acreditar formació reglada, és a dir, formació amb valor acadèmic i conduent a l’expedició d’un títol oficial.

 

Es poden convalidar els mòduls professionals si es tenen unitats de competència acreditades?
 • Només si estan acreditades oficialment, formen part del catàleg de qualificacions professionals (cal presentar el certificat de professionalitat corresponent) i es demana pel cicle formatiu pel qual s'ha atorgat l'acreditació.

 

Es poden demanar convalidacions si es pot acreditar experiència laboral, crèdits i/o mòduls o unitats formatives per al Qualifica’t, Acredita’t o Reconeixement validats?
 • Sí, amb el certificat corresponent i si es tracta del mateix cicle formatiu.

 

Cal inscriure’s d’allò que se sol·licita convalidar o tenir exempció?
 • Sí; en el formulari d’inscripció hi han de constar tots els crèdits o unitats formatives que es vol avaluar però cal especificar-hi de quins es demana convalidació o exempció.

 

La convalidació és automàtica segons els estudis cursats o cal sol·licitar-la?
 • Cal sol·licitar-la explícitament. Atès que les convalidacions per als cicles formatius LOE computen 5 punts als efectes del càlcul de la mitjana global del cicle, l’aspirant pot triar entre sol·licitar la convalidació o examinar-se del crèdit o la unitat formativa.
 • En ambdós casos s'ha de fer constar al formulari d’inscripció.

 

Quan s'ha de sol·licitar la convalidació singular?
 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any, fins a la data límit que es prevegi a la convocatòria en curs. Només es tindrà en compte si s'han presentat la sol·licitud i la documentació pertinents per a la convalidació singular dins de termini i sempre que s'hagi indicat en el formulari d'inscripció a les proves.

 

Com se sap si la convalidació singular ha estat atorgada?
 • El centre examinador ho comunica a la persona interessada; les sol·licituds presentades fora de termini no s’admeten. 

 

Cal pagar l’import de la inscripció als crèdits o unitats formatives si se’n demana la convalidació o l'exempció?
 • El cost total de la inscripció es calcula sobre el nombre de crèdits o unitats formatives inscrits i, per tant, s’hi inclouen els que es volen convalidar o quedar-ne exempt/a (excepte el crèdit de síntesi o el mòdul professional de projecte).
 
Per sol·licitar una convalidació cal aportar documents justificatius originals?
 • Sí que cal. Si els documents es presenten personalment, juntament amb l’original cal presentar una fotocòpia per ser autenticada; si s’envien per correu certificat, cal que les fotocòpies estiguin compulsades.
 
Cal presentar la fotocòpia del document d'identitat?
 • Dins del termini fixat a la convocatòria, si no s'ha pogut validar automàticament, cal presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport al centre seu de les proves.