LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

ADMINISTRACIÓ I FINANCES. Cicle formatiu de grau superior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per poder desenvolupar tasques administratives, comptables i de gestió en diferents tipus d’empreses privades o en l’Administració Pública. Et convaliden  crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit. Possibilitat de cursar un cicle de modalitat dual. Una part de la formació es desenvolupa a l'aula i una altra part a l'empresa, amb una beca de salari remunerat. Aprendràs a utilitzar diferents aplicacions informàtiques professionals orientades a l’àmbit administratiu: aplicacions comptables, financeres, de gestió, confecció de nòmines,... Podràs fer pràctiques en assessories, companyies d’assegurances i altres empreses del sector financer, comercial, industrial i de serveis i d’aquesta forma tenir un contacte amb el món administratiu. Proporciona el títol de tècnic superior en administració i finances. Horari intensiu de matí (de 8.45 a 14.40 hores).

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.
 • Des d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos)1.650 hores en el centre.
 • 350 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Comunicació i atenció al client
 • MP02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • MP03 Procés integral de l’activitat comercial
 • MP04 Recursos humans i responsabilitat corporativa
 • MP05 Ofimàtica i procés de la informació
 • MP06 Anglès
 • MP07 Gestió de recursos humans
 • MP08 Gestió financera
 • MP09 Comptabilitat i Fiscalitat
 • MP10 Gestió logística i comercial
 • MP11 Simulació empresarial
 • MP12 Formació i orientació laboral
 • MP13 Projecte d’administració i finances
 • MP14 Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a: Administratiu o administrativa d'oficina; Administratiu o administrativa comercial; Administratiu o administrativa comptable; Administratiu o administrativa de logística; Administratiu o administrativa de banca i d'assegurances; Administratiu o administrativa financer/a; Administratiu o administrativa de recursos humans; Administratiu o administrativa de l'administració pública; Administratiu o administrativa d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories; Tècnic o tècnica en gestió de cobraments; Responsable d'atenció al client.
Exerciràs la teva activitat professional en qualsevol empresa privada o organisme públic principalment orientada al sector financer, bancs i caixes d’estalvi, assegurances, assessories jurídiques, fiscals i comptables i serveis d’auditoria econòmica i financera. En tot tipus d’empreses (petites, mitjanes o grans) de qualsevol sector econòmic.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 08.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns a dijous de 8.45 h a 13.45 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS. Cicle formatiu de grau superior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis proporcionen els coneixements necessaris per realitzar muntatges i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Et convaliden crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit. Aprendràs a utilitzar diferents aplicacions informàtiques professionals orientades a la realització de projectes electrotècnics i automatitzats (Calculux, Autocad, Microstation,..), programació d’autòmats (LOGO, Simàtic S-7, etc. Podràs fer pràctiques en diferents empreses elèctriques i de muntatges de sistemes automàtics. Proporciona el títol de tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats, amb el que podràs certificar instal·lacions (carnet d’instal·lador)

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.
 • des d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos)1.650 hores en el centre.
 • 350 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Tècniques i processos  en instal·lacions elèctriques
 • MP02 Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • MP03 Configuració d’instal·lacions elèctriques
 • MP04 Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • MP05 Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques
 • MP06 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
 • MP07 Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques
 • MP08 Processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions
 • MP09 Sistemes i circuits elèctrics
 • MP10 Formació i orientació laboral
 • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats
 • MP13 Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a: Projectista i instal·lador/a de línies elèctriques de: Distribució d’energia elèctrica i centres de transformació. Instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per habitatges i edificis. Instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica). Tècnic/a en supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques. Tècnic en manteniment industrial. Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques.
En empreses que tenen per activitat el disseny i desenvolupament de projectes de sistemes electrotècnics i automatitzats, així com el seu muntatge, posada a punt i manteniment.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns i dimecres de 14.50 a 19.50 h.
  • Dimarts i dijous de 14.50 a 20.45 h.
  • Divendres de 14.50 a 18.30 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns i dimecres de 14.50 a 19.50 h.
  • Dimarts i dijous de 14.50 a 20.45 h.
  • Divendres de 14.50 a 18.30 h.

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA. Cicle formatiu de grau superior

 • Elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure.
 • Et convalidaran crèdits ECTS en els estudis universitaris del mateix àmbit.
 • En acabar els estudis obtindràs el títol de tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

ACCÉS

 • Títol Batxillerat o FP2
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior.
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Des d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.

SORTIDES

 • Món laboral
 • Un altre CFGS
 • Accedir a la universitat amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 

DURADA DELS ESTUDIS

 • 2.000 hores (2 cursos)
 • 1.650 hores en el centre.
 • 350 hores en l’empresa (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS

 • Valoració de la condició física i primers auxilis
 • Dinamització de grups
 • Planificació de l'animació socioesportiva
 • Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives
 • Activitats fisicoesportives individuals
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Activitats fisicoesportives d’aparells manuals
 • Activitats fisicoesportives d'equip
 • Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres),
 • animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu,
 • animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva,
 • animador o animadora de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques,
 • animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques,
 • coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva,
 • coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades,
 • coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
 • coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura,
 • coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar,
 • cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil, director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
 • director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura,
 • director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar,
 • cap de departament d’animació turística, cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials,
 • promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic,
 • monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments,
 • monitor o monitora de temps lliure.

HORARIS 1R CURS

 • Dilluns i dimecres de 7.50 h a 13.45 h.
 • Dimarts i dijous de 8.45 h a 14.40 h.
 • Divendres: de 08.45 h a 12.50 h.

CONDICIONAMENT FÍSIC. Cicle formatiu de grau superior

 • Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats per a la millora de la qualitat de vida i la salut
 • Et convalidaran crèdits ECTS en els estudis universitaris del mateix àmbit.
 • En acabar els estudis obtindràs el títol de tècnic superior en Condicionament Físic.

DURADA DELS ESTUDIS

 • 2.000 hores (2 cursos)
 • 1.650 hores en el centre.
 • 350 hores en l’empresa (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS

 • Valoració de la condició física i primers auxilis
 • Habilitats socials
 • Fitnes en sala d'entrenament polivalent
 • Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical
 • Condicionament físic a l'aigua
 • Tècniques d’hidrocinèsia
 • Control postural, benestar i manteniment funcional
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès
 • Projecte de Condicionament Físic
 • Formació en Centres de Treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius.
 • entrenador o entrenadora personal.
 • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
 • promotor o promotora d’activitats de condicionament físic.
 • animador o animadora d’activitats de condicionament físic,
 • coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia,
 • monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins,
 • instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

HORARIS 1R CURS

 • Dilluns i dimecres de 8.45 h a 14.40 h.
 • Dimarts i dijous de 7.50 h a 13.45 h.
 • Divendres de 08.45 h a 12.50 h.

EDUCACIÓ INFANTIL. Cicle formatiu de grau superior

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis capaciten per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra. Et convaliden crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit. Possibilitat de cursar el cicle en modalitat dual. Una part de la formació es desenvolupa a l’aula i una altra part a l’empresa, amb una beca de salari remunerat. Proporciona el títol de tècnic superior en educació infantil.

ACCÉS

 • Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2.
 • Des d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari.
 • Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos):
 •  1.617 hores en el centre.
 •  383 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
 • MP02 Didàctica de l'Educació Infantil
 • MP03 Autonomia personal i salut infantil
 • MP04 El joc infantil i la seva metodologia
 • MP05 Expressió i comunicació
 • MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu
 • MP07 Desenvolupament socioafectiu
 • MP08 Habilitats socials
 • MP09 Primers auxilis
 • MP10 Formació i orientació laboral
 • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP12 Projecte d'atenció a la infantesa
 • MP13 Formació en centres de treball (383 hores)

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a: Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil. En les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada. Ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 08.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns a dijous de 14.50  h a 19.50 h.
  • Divendres de 14.50 a 17.35 h.

INTEGRACIÓ SOCIAL. Cicle formatiu de grau superior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CICLE FORMATIU

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional. Et convaliden de crèdits ECTS per a estudis universitaris del mateix àmbit. Proporciona el títol de tècnic superior en integració social.

ACCÉS

Estar en possessió del títol de batxillerat o FP2. Des d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix itinerari. Superant el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS). Superant la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

DURADA DELS ESTUDIS

 • Durada total: 2.000 hores (2 cursos):
 • 1.617 hores en el centre.
 • 383 hores en l’empresa. (Formació en Centres de Treball)

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP1 Context d'intervenció social
 • MP2 Metodologia de la intervenció social
 • MP3 Promoció de l’autonomia personal
 • MP4 Inserció sociolaboral
 • MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 • MP6 Atenció a les unitats de convivència
 • MP7 Suport a la intervenció educativa
 • MP8 Mediació comunitària
 • MP9 Habilitats socials
 • MP10 Primer auxilis
 • MP11 Formació i orientació laboral
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP13 Projecte d’integració social
 • MP14 Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS I ACADÈMIQUES

Un cop finalitzat el cicles formatius, s’obté el títol de tècnic superior en integració social, que permet accedir a:
 • Un altre CFGS.
 • Qualsevol estudi universitari de grau amb convalidacions de crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 • Món laboral. Exerciràs la teva activitat professional com a: Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos Treballador/a familiar Auxiliar de tutela Tècnic/a d'integració social Educador/a d'educació especial Monitor/a de persones amb discapacitat Tècnic/a de mobilitat bàsica Mediador/a ocupacional i/o laboral Mediador/a comunitari/ària Mediador/a intercultural Tècnic/a en ocupació amb suport Tècnic/a d'acompanyament laboral Monitor/a de rehabilitació psicosocial
Podràs treballar com a educador de persones amb discapacitat física, psíquica  o sensorial, com a tècnic en programes d’ajut a domicili, en programes de prevenció i inserció de persones en risc de marginació social, i en programes d’inserció ocupacional. En les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada: centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i professional o bé en programes de prevenció i inserció social.

HORARI

 • PRIMER CURS
  • Dilluns a dijous de 08.45 h a 14.40 h.
  • Divendres de 8.45 a 12.50 h.
 • SEGON CURS
  • Dilluns a dimecres de 8.45 h a 13.45 h.
  • Dijous i divendres de 8.45 a 12.50 h.