PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021

b309e3aa-d04b-41cc-9587-606f3203cc5e

EDUCACIÓ INFANTIL

Informació per dur a terme el procés de preinscripció i matrícula a Educació Infantil

4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Informació per dur a terme el procés de preinscripció i matrícula a Educació Primària

33E5E85B-D916-4980-A78F-7CEACAE20E89

ESO

Informació per dur a terme el procés de preinscripció i matrícula a l'ESO

C0FF36C3-2BBB-4936-8917-FFFA60A851CE

BATXILLERAT

Informació per dur a terme el procés de preinscripció i matrícula a Batxillerat

WhatsApp Image 2020-03-02 at 11.09.13

CICLES FORMATIUS

Informació per dur a terme el procés de preinscripció i matrícula als cicles formatius

Actualitzat 05.03.2020

EDUCACIÓ INFANTIL P3, P4 i P5

PREINSCRIPCIÓ DEL 23.03.2020 A L'1.04.2020
MATRÍCULA DEL 16.06.2020 AL 22.06.2020

b309e3aa-d04b-41cc-9587-606f3203cc5e

CALENDARI

Calendari

 • Oferta inicial de places: 18 de març de 2020.
 • Presentació de la sol·licitud: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 (la documentació es pot presentar fins al 2 d’abril).
 • Llista de sol·licituds presentades a cada centre amb la puntuació provisional: 22 d’abril de 2020.
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 29 d’abril de 2020.
 • Lista de sol·licituds presentades a cada centre un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020.
 • Sorteig públic del número de desempat: 5 de maig de 2020, a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Educació.
 • Llista ordenada definitiva de sol·licituds: 8 de maig de 2020.
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 27 al 29 de maig de 2020.
 • Oferta final de places: 8 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes admesos a cada centre i de la llista d’espera: 9 de juny de 2020.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, a primària o al primer curs d’ESO: del 16 al 22 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes matriculats procedents del procés de preinscripció i admissió: 1 d’octubre de 2020.
5f5bed0d-3f0e-4ff4-bd99-c6531956f7d9

Documentació i criteris de prioritat

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

  • Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
  • No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  • La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
  • Barem: 40 punts
Documents
  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
  • Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.
Documents
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  • Barem: 10 punts
Documents
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  • Barem: 10 punts
Documents
  • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

  • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts
Documents
  • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Actualitzat 05.03.2020

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PREINSCRIPCIÓ DEL 23.03.2020 A L'1.04.2020
MATRÍCULA DEL 16.06.2020 AL 22.06.2020

4

CALENDARI

Calendari

 • Oferta inicial de places: 18 de març de 2020.
 • Presentació de la sol·licitud: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 (la documentació es pot presentar fins al 2 d’abril).
 • Llista de sol·licituds presentades a cada centre amb la puntuació provisional: 22 d’abril de 2020.
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 29 d’abril de 2020.
 • Lista de sol·licituds presentades a cada centre un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020.
 • Sorteig públic del número de desempat: 5 de maig de 2020, a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Educació.
 • Llista ordenada definitiva de sol·licituds: 8 de maig de 2020.
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 27 al 29 de maig de 2020.
 • Oferta final de places: 8 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes admesos a cada centre i de la llista d’espera: 9 de juny de 2020.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, a primària o al primer curs d’ESO: del 16 al 22 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes matriculats procedents del procés de preinscripció i admissió: 1 d’octubre de 2020.
IMG_1979

Documentació i criteris de prioritat

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

  • Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
  • No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  • La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
  • Barem: 40 punts
Documents
  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
  • Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.
Documents
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  • Barem: 10 punts
Documents
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  • Barem: 10 punts
Documents
  • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

  • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts
Documents
  • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Actualitzat 05.03.2020

ESO

PREINSCRIPCIÓ DEL 23.03.2020 A L'1.04.2020
MATRÍCULA DEL 16.06.2020 AL 22.06.2020 -Des de P3 fins a 1r d'ESO-
MATRÍCULA DEL 25.06.2020 A L'1.07.2020 -Per a alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO-

33E5E85B-D916-4980-A78F-7CEACAE20E89

CALENDARI

Calendari

 • Oferta inicial de places: 18 de març de 2020.
 • Presentació de la sol·licitud: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 (la documentació es pot presentar fins al 2 d’abril).
 • Llista de sol·licituds presentades a cada centre amb la puntuació provisional: 22 d’abril de 2020.
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 29 d’abril de 2020.
 • Lista de sol·licituds presentades a cada centre un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020.
 • Sorteig públic del número de desempat: 5 de maig de 2020, a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Educació.
 • Llista ordenada definitiva de sol·licituds: 8 de maig de 2020.
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 27 al 29 de maig de 2020.
 • Oferta final de places: 8 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes admesos a cada centre i de la llista d’espera: 9 de juny de 2020.
 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, a primària o al primer curs d’ESO: del 16 al 22 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes matriculats procedents del procés de preinscripció i admissió: 1 d’octubre de 2020.
IMG_2653

Documentació i criteris de prioritat

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

a) Criteri específic

  • Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
  • No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  • La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
  • Barem: 40 punts
Documents
  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem
  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
  • Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.
Documents
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  • Barem: 10 punts
Documents
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  • Barem: 10 punts
Documents
  • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

  • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts
Documents
  • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Actualitzat 05.03.2020

BATXILLERAT

PREINSCRIPCIÓ DEL 11.05.2020 AL 15.05.2020
MATRÍCULA DEL 13.07.2020 AL 17.07.2020

C0FF36C3-2BBB-4936-8917-FFFA60A851CE

CALENDARI

Actualitzat 05.03.2020

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

PREINSCRIPCIÓ DEL 29.05.2020 AL 05.06.2020
MATRÍCULA DEL 15.07.2020 AL 21.07.202029

WhatsApp Image 2020-03-02 at 11.09.13

CALENDARI