LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

EL NOSTRE PROJECTE

Banner Infantil_18 El nostre projecte es fonamenta en:

Desenvolupament integral de l’infant

La nostra acció educativa ofereix a l’alumne ocasions de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat : afectiva, física, intel·lectual, artística , social i religiosa.
 • Partim de la globalització dels aprenentatges per afavorir el creixement de l’infant.
 • Projecte d’Educació musical per aconseguir que els nostres alumnes tinguin una vivència activa de la música.
 • Programa d’adquisició d’hàbits. El treball sistemàtic dels hàbits personals, socials i de treball permet que els infants creixin en la seva autonomia, tinguin una convivència positiva amb els altres i afrontin amb seguretat i motivació els nous aprenentatges.

Una formació de qualitat adequada al present i al futur

L’opció metodològica del Col·legi Episcopal busca la motivació de l’infant i adequar-se al seu ritme d’aprenentatge per ensenyar a pensar i aprendre mitjançant:
 • Racons de treball dins l’aula.
 • Projectes interdisciplinars
 • Jocs i activitats d’experimentació
 • Utilització de les TIC (tècniques de la informació i la comunicació)
 • Potenciació de l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Atenció individualitzada i seguiment personal de l’alumne

 • Acompanyem als nens i nenes en el seu procés d’aprenentatge i atenem la diversitat de capacitats. Per a fer-ho disposem dels recursos següents:
 • Personal de suport i reforç per a poder atendre la diversitat dels nostres alumnes
 • Servei d’atenció psicopedagògica del centre. diagnosi, atenció i prevenció de dificultats tant psicològiques com de logopèdia.
 • Els nostres alumnes poden treballar al seu ritme realitzant activitats de reforç i/o ampliació.
b001

Un aprenentatge per a la relació i la convivència

 • La nostra metodologia promou i afavoreix la constància en el treball, l’esforç personal, la responsabilitat i la solidaritat.
 • Ensenyem a respectar, valorar i ajudar els altres. Treballem en la convivència del dia a dia a les aules i al pati.
 • Disposem d’un pla d’acció tutorial.