LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

La importància de l’autoavaluació i la coavaluació

Aprendre a aprendre.

Des d’una perspectiva tradicional de l’avaluació, la responsabilitat de la regulació és essencialment de l’ensenyant, qui corregeix de forma unilateral a l’alumnat. En canvi, l’avaluació amb una finalitat formadora comporta implicar molt més l’alumnat, a partir de processos de coavaluació i d’auto-avaluació. Normalment l’alumnat aprèn a ser capaç d’autoavaluar-se a patir d’avaluar els com-panys i companyes, amb la finalitat d’ajudar-los, ja que sovint reconeixen millor què han fet correctament i els seus errors a partir d’identificar-los en les produccions d’altres. Per tant, la nostra tasca com a educadors es centra més en promoure sistemes, estratègies i pautes que afavoreixin l’avaluació entre iguals i l’autoavaluació. Reconèixer què és allò que no es fa bé, descobrir-ne les causes i trobar la solució a la dificultat permet aprendre de forma autònoma en qualsevol situació.

Les noves tecnologies exigeixen la participació i responsabilització de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. Per tant, cal remarcar que la implicació d’aquests en l’avaluació permetrà que adquireixin més autonomia, es coneguin més i observin quin és el procés d’aprenentatge que van realitzant amb el temps, donant més sentit al propi procés.

En conclusió, la importància en aquest tipus d’avaluació és que l’alumnat aprengui a aprendre, que sigui protagonista del seu aprenentatge i prengui consciència de com aprèn. Els nens i nenes de quart de primària han utilitzat aquests recursos, han adquirit estratègies i han enriquit el seu esperit crític, per tal de donar sentit al propi assoliment de coneixements, amb activitats com l’autoavaluació de la llibreta, l’autoavaluació de l’exposició oral individual i grupal, les quals s’han enregistrat i s’han visualitzat posteriorment per tal de poder-ne fer una auto o coavaluació. Quan diem que l’alumnat s’ha avaluat a ell mateix diem que n’ha sigut protagonista i ha fet un procés de metareflexió. L’alumne ha estat conscient d’allò que fa bé i allò que ha de canviar, i ha estat molt útil per a ser capaços d’utilitzar l’auto-crítica i corregir-se ells mateixos.

PER LLEGIR MÉS...