BATXILLERAT DUAL A L’ESO

ESTUDIANTS PER AL S XXI

Imprimir

Què és?

El Batxillerat Dual permet obtenir la doble titulació espanyola i nord-americana High School cursant estudis en dues escoles al mateix temps: al col·legi de forma presencial i la nord-americana de forma virtual.

A qui va dirigit?

Eso06

A alumnes que vulguin aconseguir els més grans nivells d’excel·lència i de competència futura en àmbits acadèmics i professionals globalitzats.

Què s’obté?

La doble titulació de Batxillerat. El títol de Batxillerat americà té el mateix valor que si l’estudiant l’hagués cursat presencialment als Estats Units i, per tant, li óna l’accés a qualsevol universitat americana.
Altes capacitats i competències ja que l’alumne/a ha tingut l’habilitat, la disciplina i l’organització suficients com per obtenir dos diplomes.
Adquisició d’un nivell molt avançat d’Anglès ja que és l’idioma vehicular i d’aprenentatge de tot el programa que garantirà l’obtenció d’altres certificats en el Marc de referència Europeu (Cambridge, First Certificate,…) i l’assoliment d’un nivell òptim per tal d’afrontar amb seguretat les matèries universitàries, moltes de les quals ja són en Anglès.
Domini de les noves tecnologies ja que l’entorn de treball es fa en plataformes digitals, plataformes que representen l’entorn d’aprenentatge i de treball de nombroses institucions en el segle XXI.

Com treballa el programa?

El programa es pot iniciar a 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.
S’analitzarà l’expedient acadèmic i el nivell d’anglès per validar l’entrada al programa.
L’alumne haurà de cursar 6 matèries: 4 obligatòries i 2 d’optatives.
Les matèries obligatòries són Anglès I, Anglès II, American History i American Government / Economics.
Totes les matèries les imparteixen professors americans qualificats. Els alumnes es comuniquen amb el tutor americà a través de diversos recursos tecnològics:, skype, vídeo conferència, plataformes online….

Quin és el grau d’esforç?

Eso07

L’esforç és variable depenent del curs en què es comenci i el nivell inicial de l’alumne. De forma mitjana representarien unes 4-5 hores setmanals de dedicació.

Com s’organitza?

A més del tutor americà, el Col·legi assigna un/a tutor/a amb un perfil adient per fer el seguiment i acompanyament del conjunt dels alumnes del programa. Aquest entorn de seguiment i tutela facilita l’èxit de l’alumne.
L’alumne haurà d’assistir entre 2 i 4h a la setmana en horari de tarda.

VOLS FER EL BATXILLERAT DUAL?

Per registrar-se com alumne del Batxillerat Dual:

  1. Cal ser alumne/a de 3r d’ESO,  4t d’ESO o 1r de Batxillerat del Col·legi Episcopal
  2. Registrar-se online a l’adreça web:
    1. www.academicaschools.es/inscripcion/179
  3.  Un cop acabat el registre online rebreu un acord d’inscripció a la vostra adreça de correu electrònic.
  4.  Aquest acord d’inscripció i el full que s’adjunta cal lliurar-los signats a la Secretaria del COL·LEGI EPISCOPAL  abans del dia 27 de juny de 2017.