LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Els alumnes de 4t d’ESO iniciem el nou curs de VOLS treballant els valors i els contravalors amb les notícies de l’actualitat.

Deu anys de VOLS (VOLuntariat i Servei) al nostre Col·legi!

Enguany és el desè curs que els alumnes de 4t d’ESO realitzen el programa VOLS (Voluntariat i Servei) el qual té per objectiu combinar i complementar els aprenentat-ges interns, els curriculars -de l’aula- amb el servei extern -a la comunitat, a la socie-tat, als altres. Aquesta fórmula permet tancar i simplificar el cercle de la pròpia missió del Col·legi Episcopal: formar persones (aprenentatge), solidàries i obertes a cooperar (servei).

No podem pretendre que els nostres alumnes realitzin el voluntariat sense conèixer, primer, la diferència entre un valor i un contravalor. Així que durant les primeres sessi-ons han estat llegint i cercant notícies actuals de la premsa escrita per poder-los iden-tificar en cadascun dels articles. A continuació, seguiran les classes teòriques amb xerrades de diferents voluntaris que explicaran les seves experiències i amb dinàmi-ques de grup que els ajudaran a entendre les realitats del nostre entorn. Passat aquest període creiem que els nostres estudiants estaran preparats per realit-zar la part pràctica, ja sigui en alguna entitat de la ciutat o bé dins la comunitat educa-tiva de l’Episcopal.

PER LLEGIR MÉS...