COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Sent l'ECO
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Els alumnes de 4t d’ESO iniciem el nou curs de VOLS treballant els valors i els contravalors amb les notícies de l’actualitat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Deu anys de VOLS (VOLuntariat i Servei) al nostre Col·legi!

Enguany és el desè curs que els alumnes de 4t d’ESO realitzen el programa VOLS (Voluntariat i Servei) el qual té per objectiu combinar i complementar els aprenentat-ges interns, els curriculars -de l’aula- amb el servei extern -a la comunitat, a la socie-tat, als altres. Aquesta fórmula permet tancar i simplificar el cercle de la pròpia missió del Col·legi Episcopal: formar persones (aprenentatge), solidàries i obertes a cooperar (servei).

No podem pretendre que els nostres alumnes realitzin el voluntariat sense conèixer, primer, la diferència entre un valor i un contravalor. Així que durant les primeres sessi-ons han estat llegint i cercant notícies actuals de la premsa escrita per poder-los iden-tificar en cadascun dels articles. A continuació, seguiran les classes teòriques amb xerrades de diferents voluntaris que explicaran les seves experiències i amb dinàmi-ques de grup que els ajudaran a entendre les realitats del nostre entorn. Passat aquest període creiem que els nostres estudiants estaran preparats per realit-zar la part pràctica, ja sigui en alguna entitat de la ciutat o bé dins la comunitat educa-tiva de l’Episcopal.

PER LLEGIR MÉS...