LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

Aquesta etapa rep una atenció particular en el nostre Col·legi tota vegada que és el moment de consolidar aprenentatges instrumentals, desenvolupar les destreses de la persona i adquirir els hàbits bàsics. Comprèn l’etapa evolutiva dels 6 als 12 anys. Aquests sis cursos acadèmics es distribueixen en tres cicles de dos anys cadascun: cicle inicial , cicle mitjà i cicle superior. Durant aquest període els nens i les nenes experimenten una evolució personal important. L’equip de mestres treballa des de cada àrea acompanyant personalment l’alumne en aquest procés de canvi i l’ajuda a valdre’s per si mateix i a saber comprendre, expressar i autoavaluar el seu creixement personal.

El nostre projecte: eixos d’actuació

21
 • Una formació de qualitat adequada al present i al futur
 • Formació en informàtica
 • Increment de les hores lectives dedicades a l’aprenentatge de l’anglès :
  • Àrea de plàstica en anglès a C.I.
  • Educació Física en anglès en els cursos de 1r, 2n i 3r
  • English Project: treball per projectes en l’àrea de medi natural a C.Mitjà i cicle superior.
  • Inici de l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera a C.S.
 • Tallers de música: s’amplien les hores dedicades a aquesta matèria ja que l’educació musical és imprescindible per a la formació integral dels alumnes.
 • Projectes interdisciplinars en tots els cursos.
 • Projecte d’etapa per treballar estratègies de càlcul mental.
 • Programa d’animació a la lectura en tots els nivells i biblioteca d’aula en totes les classes.

Currículum adaptat a les necessitats de l’alumne

10
 • Una hora setmanal de desdoblament de matemàtiques per treballar el càlcul mental i la resolució de problemes.
 • Suport en totes les hores de llengua catalana.
 • Atenció lingüística per als alumnes nouvinguts.
 • Atenció psicopedagògica en tota l’etapa.
 • Treballs de reforç i d’ampliació.
 • Diferents metodologies i estratègies de suport a les aules.

Atenció individualitzada i seguiment personal de l’alumne

 • Tutories individualitzades amb cada alumne.
 • Tutories compart ides. Una hora setmanal amb el grup classe.
 • Control d’assistència: faltes i retards
 • Entrevistes amb cada família.
 • Reunions de pares
 • Agenda com a sistema de contacte entre mestres i pares.
 • Treball en equips docents.

Un aprenentatge per a la relació, la convivència i la vida

13
 • La nostra metodologia promou l’adquisició d’hàbits de treball i tècniques d’estudi i afavoreix i valora la constància en el treball i l’esforç personal.
 • Som una escola exigent en el compliment de les normes (respecte cap als altres i cap a un mateix, bona conducta …) i treballem per a que els alumnes aprenguin a tenir autocontrol i autodisciplina.
 • Pla d’acció tutorial : treball en valors, hàbits, campanyes de solidaritat…
 • Convivències de final de cicle.
 • Sortides i activitats culturals.
 • Colònies d’estiu.
 • Activitats extraescolars.
 • Catequesi de Primera Comunió.

Obertura a les famílies i a l’entorn

 • Programa FEAC
 • Xerrades, conferències i tallers per a les famílies
 • Participació en les activitats nadalenques: decoració de classes i passadissos, cantades de Nadales, obra de teatre dels professors…
 • Jornades de portes obertes.
 • Diada del conte