Aquesta etapa rep una atenció particular en el nostre Col·legi tota vegada que és el moment de consolidar aprenentatges instrumentals, desenvolupar les destreses de la persona i adquirir els hàbits bàsics. Comprèn l’etapa evolutiva dels 6 als 12 anys. Aquests sis cursos acadèmics es distribueixen en tres cicles de dos anys cadascun: cicle inicial , cicle mitjà i cicle superior. Durant aquest període els nens i les nenes experimenten una evolució personal important. L’equip de mestres treballa des de cada àrea acompanyant personalment l’alumne en aquest procés de canvi i l’ajuda a valdre’s per si mateix i a saber comprendre, expressar i autoavaluar el seu creixement personal.

El nostre projecte: eixos d’actuació

21
 • Una formació de qualitat adequada al present i al futur
 • Formació en informàtica
 • Increment de les hores lectives dedicades a l’aprenentatge de l’anglès :
  • Àrea de plàstica en anglès a C.I.
  • Educació Física en anglès en els cursos de 1r, 2n i 3r
  • English Project: treball per projectes en l’àrea de medi natural a C.Mitjà i cicle superior.
  • Inici de l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera a C.S.
 • Tallers de música: s’amplien les hores dedicades a aquesta matèria ja que l’educació musical és imprescindible per a la formació integral dels alumnes.
 • Projectes interdisciplinars en tots els cursos.
 • Projecte d’etapa per treballar estratègies de càlcul mental.
 • Programa d’animació a la lectura en tots els nivells i biblioteca d’aula en totes les classes.

Currículum adaptat a les necessitats de l’alumne

10
 • Una hora setmanal de desdoblament de matemàtiques per treballar el càlcul mental i la resolució de problemes.
 • Suport en totes les hores de llengua catalana.
 • Atenció lingüística per als alumnes nouvinguts.
 • Atenció psicopedagògica en tota l’etapa.
 • Treballs de reforç i d’ampliació.
 • Diferents metodologies i estratègies de suport a les aules.

Atenció individualitzada i seguiment personal de l’alumne

 • Tutories individualitzades amb cada alumne.
 • Tutories compart ides. Una hora setmanal amb el grup classe.
 • Control d’assistència: faltes i retards
 • Entrevistes amb cada família.
 • Reunions de pares
 • Agenda com a sistema de contacte entre mestres i pares.
 • Treball en equips docents.

Un aprenentatge per a la relació, la convivència i la vida

13
 • La nostra metodologia promou l’adquisició d’hàbits de treball i tècniques d’estudi i afavoreix i valora la constància en el treball i l’esforç personal.
 • Som una escola exigent en el compliment de les normes (respecte cap als altres i cap a un mateix, bona conducta …) i treballem per a que els alumnes aprenguin a tenir autocontrol i autodisciplina.
 • Pla d’acció tutorial : treball en valors, hàbits, campanyes de solidaritat…
 • Convivències de final de cicle.
 • Sortides i activitats culturals.
 • Colònies d’estiu.
 • Activitats extraescolars.
 • Catequesi de Primera Comunió.

Obertura a les famílies i a l’entorn

 • Programa FEAC
 • Xerrades, conferències i tallers per a les famílies
 • Participació en les activitats nadalenques: decoració de classes i passadissos, cantades de Nadales, obra de teatre dels professors…
 • Jornades de portes obertes.
 • Diada del conte