LogoE

Col·legi Episcopal de Lleida

COMPARTIM L'ACCIÓ EDUCATIVA DE LES FAMÍLIES

PROGRAMES EDUCATIUS

Programa pel tractament del càlcul

24 Aquest projecte consisteix en una metodologia per treballar a partir d’una proposta sistemàtica el càlcul mental, el raonament matemàtic i la resolució de problemes .

Programa d’animació a la lectura

Des d’aquest programa fomentem el gust per la lectura, formant bons lectors que puguin satisfer les seves necessitats lúdiques i d’informació. La lectura és un exercici bàsic per al pensament lúcid i autònom i una de les tasques més importants de l’escola és promoure l’ hàbit lector dels nens i nenes.

Projectes interdisciplinars

23 El treball per projectes engloba diferents matèries escolars i permet que els alumnes siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge ja que es parteix dels seus interessos, de la realitat que els envolta, d’allò que coneixen i saben. Els alumnes han de fer recerca d’informació, treballar en grup, sintetitzar la informació i han de comunicar allò que han après.

La música com a recurs formatiu

Avui en dia pràcticament tots els qui treballem en el món educatiu estem d’acord que la música és molt important per al desenvolupament dels infants i ha de formar part de la seva formació per arribar a aconseguir una educació integral. A tall de resum, la música és important perquè:
  • Té un caràcter interdisciplinar i pot treballar moltes altres àrees del currículum: llengua, matemàtiques, educació plàstica…
  • Des de l’àrea de música es treballen les actituds de respecte, cooperació, convivència…
  • Es creen hàbits com la responsabilitat, el treball en grup, les rutines …
  • S’enriqueix i es coneix la cultura d’un país ja que s’utilitzen cançons i danses populars.
  • Es treballen factors psicològics essencials per a la maduresa dels alumnes: l’autonomia, la creativitat, la imaginació, l’empatia…
  • Estimula l’abstracció i el raonament lògic i matemàtic així com l’ordre i la comunicació.
  • No desperta agressivitat i és un element universal capaç d’establir vincles entre les persones.
  • Ens permet manifestar diferents sentiments i estats d’ànim.